SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Wednesday, December 8, 2010

KRITIKAN MENGGUNAKAN TEORI FEMINISME

Catatan mungkin dapat dimanfaatkan oleh sdri eikin91.

untuk membuat kritikan teks menggunakan teori Feminisme, beberapa perkara berikut perlu diambilkira;

1. pastikan teks yang dipilih menyentuh tentang dunia wanita (tidak kira teks itu ditulis oleh penulis lelaki atau wanita). Lebih baik menggunakan teks yang ditulis oleh penulis` wanita sendiri.

2. Oleh kerana idea dalam teori ini banyak, maka pastikan idea Feminisme yang mana sdri nak sandarkan. Saya cadangkan gunakan idea Elaine Showalter atau Cheri Register

3. Pastikan perspektif kritikan yang ingin diikuti. Sama ada perspektif kritikan feminis atau ginokritik sebagaimana yang dibincangkan oleh Showalter. jika mengikuti perspektif kritikan feminisme, teks-teks yang berkait dengan dunia wanita yang ditulis oleh penulis lelaki boleh dikritik. Jika mengikuti presprktif ginokritik, sesuai mengkaji teks-teks yang ditulis oleh penulis wanita sahaja.

4. Perlu tahu sedikit kod-kod feminis seperti biologi, sosial, psikologi dan lain-lain.
Aspek biologi : diri wanita itu (berperanan sebagai ibu, srikandi,kakak dll)
Aspek sosial : peranan dalam masyarakat, politik, pendidikan dll)
Aspek psikologi : perasaan kasih sayang, kecewa, pengorbanan, cinta dll.


Sebagai tambahan. Sila rujuk buku-buku tulisan Siti Hajar Che Man, Ungku Maimunah dan lain-lain.

Tuesday, December 7, 2010

IDEA SEMIOTIK SANDER PIERCE

Idea Semiotik bermula dengan Ferddinand de Saussure yang percaya bahawa dalam bahasa terdapat sistem tanda (sign) yang mendatangkan makna. Walau bagaimanapun, De Saussure menggunakan istilah semiologi, makakala Peirce menggunakan istilah semiotik Charles Sander Peirce percaya bahawa tanda-tanda dalam sistem bahasa bukan sahaja berkait dengan sistem bahasa itu tetapi juga berkait dengan psikologi manusia. Daripada idea inilah timbulnya konsep firstness, secondness dan thirdness. Konsep ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan sesuatu sebagai tanda yang mempunyai makna atau tanda yang tidak mempunyai makna.
Tokoh-tokoh lain berlainan pula pandangannya, namun pemikirannya tidak terkeluar daripada kerangka pemikiran bahawa bahasa mempunyai sistem tanda yang menghasilkan makna. Namun, sastera menerima Yury M. Lotman sebagai tokoh yang mempertemukan idea semiotik dalam kajian teks kesusasteraan.
Bagi Peirce, sesuatu berfungsi sebagai tanda apabila sesuatu itu terlibat dalam proses semiosis yang melibatkan triadic iaitu representemen, objek dan interpretant Bagi memahami fungsi tanda yang menghasilkan makna, Peirce mengkategorikan tanda kepada tiga iaitu representemen, objek dan interpretant.
Peirce berpandangan bahawa tanda dalam bahasa tidak hanya berkait dengan tanda (signifier) dengan yang ditandakan(signified), sebaliknya tanda juga berkait dengan psikologi manusia dan dapat menjelaskan interaksi yang berlaku menerusi tanda-tanda semantik dan konvensi manusia.
Idea semiotik Pierce melewati batas-batas struktur linguistik De Saussure,ierce mengambilkira fungsi psikologi manusia dalam memberi makna pada tanda-tanda yang ada dalam bahasa.

Thursday, October 7, 2010

KONSEP BAWAH SEDAR DALAM TEORI LACAN

Jacques Lacan menghasilkan teori beliau dengan menggabungkan teori Psikoanalisis Sigmund Freud dan teori Strukturalisme yang diasaskan oleh Ferdinand de Saussure. Dengan gabungan unsur bawah sedar (Freud) dan struktur dalam bahasa (Saussure), Lacan telah menghasilkan atau mengasaskan teori beliau melalui satu gagasan iaitu gagasan unconscious structured like a language atau bawah sedar terstruktur seperti sebuah bahasa. Melalui gagasan ini, menurut Lacan, (dlm.Mana Sikana,2005) membawa pandangan bahawa kita sebenarnya boleh mendampingi, menganalisis, dan mencari makna kepada alam bawah sedar kerana ia mempunyai sistem yang terstruktur dan tersusun seperti bahasa. Lantas unsur bawah sedar itu juga merupakan manifestasi bahasa.

Dalam usaha melahirkan teori beliau, Lacan (dlm Mana Sikana,2005) telah melakukan modifikasi dan tafsiran semula terhadap konsep mimpi yang mendasari teori psikoanalisis Freud. Teori beliau beranggapan bahawa dalam kehidupan, Manusia digerakkan oleh id iaitu desire atau keinginan/nafsu untuk keseronokan. Id sering kali mendorong manusia ke arah keinginan yang bersifat hedonistik iaitu libido. Semasa mengendalikan keinginan ini, jiwa manusia sering bergejolak untuk mendapatkan pertimbangan dan kawalan melalui ego yang memainkan peranannya berlandaskan unsur-unsur rasional dan superego yang memainkan peranaannya berlandaskan unsur-unsur moral. Secara amnya, keinginan, pertimbangan dan kawalan berlaku dalam tiga ruang atau kawasan iaitu kawasan sedar, pra-sedar dan bawah sedar. Sekiranya berlaku perbalahan di antara ego dan superego, maka manusia akan berada dalam keadaan resah/cemas atau anxiety dan ini dilalui dalam pengalaman bawah sedar.

Teori Freud berpusat kepada kompleks Oedipus di mana seorang anak terpaksa menggunakan suppressive mechanism apabila keinginan libido terhadap ibunya terganggu atau diancam dengan keberadaan saingan dari ayahnya sebagai unsur yang menghalang atau unsur yang berkuasa menentukan undang-undang/larangan. Keadaan ini dimengertikan melalui konsep perlambangan yang terdapat pada phallus. Freud melihat ‘ayah’ dari sudut biologikal, manakala Lacan melakukan modifikasi dan menjadikan ‘ayah’ sebagai objek yang mempunyai fungsi simbolik iaitu figure yang mengekang dorongan keseronokan anak tersebut.Lacan, (dlm.Mana Sikana,2005)

Menurut Freud,(dlm.Raman Selden, 1989) pengalaman bawah sedar wujud sebelum bahasa memainkan peranannya, namun Lacan berpendapat bahawa pengalaman bawah sedar wujud serentak dengan kewujudan bahasa. Lacan melihat bahasa sebagai sebuah wacana di mana manusia sebagai subjek, boleh menempatkan posisinya. Beliau juga menyatakan bahawa bahasa membolehkan individu mengenali dirinya, persekitarannya, lingkungan sosialnya justeru membentuk identitinya. Ini terhasil dengan gabungan gagasan Saussure tentang bahasa dan perlambangan. Menurut Saussure, bahasa mempunyai unsur yang mempunyai hubungan antara satu sama lain dan hubungan ini membawa makna serta pemakanan dan pada akhirnya akan membawa satu kesatuan makna atau Wholeness.

Lacan telah membentuk konsep imejan, simbolik dan real yang merangkumi tingkatan perkembangan manusia. Menurut Lacan, makna yang ada pada suatu objek boleh dipindahkan kepada objek yang lain seperti penggunaan metafora dan metonimi dalam bahasa. Bermula daripada peringkat pemerolehan bahasa, manusia membentuk konsep diri mereka melalui imejan, simbolik dan real.

Saturday, October 2, 2010

CATATAN UNTUK FATIN_VOILET110

ASAS 50: Golongan Formalis atau apa?

Maaf, kerana kurang memeriksa pada ruang comment akhir-akhir ini: berikut pandangan saya tentang pertanyaan sdr.

Golongan ASAS 50 memperjuangkan idealisme sosialis. Idea ini hampir kepada perjuangan golongan Marxisme.Karya kesusasteraan pada golongan ini menjadi wahana untuk memperjuangkan isu-isu dalam masyarakat sebenar (realiti. Kerana itu, sosial kelihatan lebih diutamakan dalam kesusasteraan berbanding dengan aspek seninya. Dengan kata lain, ASAS 50 menggunakan sastera untuk kepentingan masyarakat yang diperjuangkan lebih tinggi berbanding dengan seni sastera itu sendiri. Kesimpulannya, golongan ASAS 50 bukanlah golongan yang memperjuangkan `seni` sastera sebagai keutamaan. Meskipun pada hakikatnya mereka juga tidak menolak pentingnya estetika dalam karya. Lihat sajak-sajak Usman Awang yang indah dari sudut gaya bahasanya, tetapi isu sosial seperti setinggan, kemiskinan, penderitaan orang bawahan, nasib penjaja dan lain-lain yang ditimbulkan itu lebih diutamakan. Dapat dikatakan golongan ASAS 50 bukan pendokong idea formalis, tetapi lebih kepada terpengaruh dengan aliran realisme sosialis.

Saturday, August 21, 2010

PENDEKATAN KRITIK SPB4L

Pendekatan kritik 4L berasaskan prinsip-prinsip teori Pemikiran Strategik Bersepadu (SPB4L) yang diperkenalkan oleh Mohd Yusof Hassan. Empat L yang menjadi teras pemikiran strategik dalam teori ini bermaksud, pemikiran Luhur, Lahir, Logik dan Lateral. Pemikiran strategik ini meletakkan asas kesepaduan tiga sumber pemikiran dan falsafah iaitu pemikiran Barat, Melayu dan Islam.
Asas yang perlu menjadi pegangan pengkritik ialah setiap pengarang atau sasterawan atau setiap masyarakat ataupun dalam setiap teks kesusasteraan mengandungi unsur-unsur pemikiran luhur, lahir, logik dan lateral ini. Pendekatan ini juga mengkehendaki pengkritik mengunakan kaedah holistik dan bersepadu apabila mengkritik. Aspek instrinsik dan ekstrinsik mestilah diperlihatkan berhubungan dan berkait di antara satu sama lain.
Pendekatan kritik teori SPB4L mencadangkan kritikan terhadap teks diaplikasikan dalam dua kaedah iaitu kaedah Intrinsik (Dalaman) dan Kaedah Ekstrinsik (Luaran). Kaedah Intrinsik memerlukan pengkritik meneliti dan mengenalpasti aspek-aspek dalaman teks seperti tema dan persoalan, perwatakan, latar dan suasana, teknik dan stail. Manakala Kaedah Ekstrinsik pula mengkehendaki pengkritk meneliti aspek-aspek luaran yang berhubungan dengan aspek dalaman. Aspek-aspek luaran yang dimaksudkan ialah falsafah dan kepercayaan, psikologi dan kemanusiaan, sejarah dan kemasyarakatan serta estetika dan seni.
Pendekatan kritik Pemikiran Strategik 4L pernah diaplikasikan oleh Mohd Yusof Hassan ke atas novel Imam karya Abdullah Hussain. Matlamat akhir kritikan berasaskan pemikiran strategik 4L ini ialah untuk mengenengahkan kesusasteraan sebagai wadah pendidikan. Teks kesusasteraan diangkat sebagai pewacana yang membicarakan tentang peradaban bangsa yang menghasilkan kesusasteraan itu.

Thursday, August 12, 2010

PENDEKATAN KEUNGGULAN

Pendekatan keunggulan berasas prinsip-prinsip teori Teksdealisme yang dikemukakan oleh Mana Sikana. Teori ini percaya bahaw, cita-cita pengarang bergerak bersekali dengan kerja-kerja kreatifnya. Salah satu cita-cita pengarang yang paling asas ialah berharap karyanya dibaca dan diterima oleh khalayak. Selain itu, pengarang juga berharap karyanya dibicara dan kritik oleh khalayak, khususnya ahli kritik. Sukar untuk menerima tanggapan seseorang pengarang tidak menyertakan apa-apa cita-cita daripada kerja-kerja pengkaryaannya. Dalam hal ini, Teksdealisme percaya, cita-citanya paling murni dalam diri pengarang ialah teks dan diri berjaya mendapat tahap tertinggi (unggul) mengikut konteks penerimaan pembaca dan pengkritik pada sesuatu masa.
Dalam pengkaryaan, cita-cita menjadi faktor yang mendorong kemahuan atau merencat minat pengarang. Kepengarangan pula adalah proses kreatif yang panjang,unik, misteri dan kompleks. Dengan demikian, perjalanan pengarang dalam proses tersebut adalah satu pengalaman peribadi yang sarat dengan cita-cita dan menempuhi tahap-tahap pengalaman yang tidak sama.
Teori Teksdealisme melihat, cita-cita menuju ke tahap unggul menjadi runtunan kebanyakan pengarang. Dalam perjalanan munuju ke tahap ini, pengarang dipercayai akan melalui empat peringkat iaitu peringkat kehadiran, pelanggaran, pengukuhan dan individualiti.
Bagi mengenal pasti proses perjalanan menuju ke tahap yang lebih baik dalam karier kepengarangan, maka pengkaji harus meneliti setiap aktiviti yang berlaku dalam empat tahap itu tadi. Mencari singnifikasi keunggulan pengarang dan teks berserti kita seharusnya berupaya membukti pada setiap peringkat itu sesuatu yang sangat istimewa, signifikan dan luar biasa yang dilakukan oleh pengarang.
Aspek-aspek yang diakui istimewa dan mempunyai nilai signifikasi inilah yang menjadi penanda aras bagi mengesahkan bahawa seseorang pengarang atau sesebuah teks itu benar-benar berada dalam proses menuju keunggulan. Pendekatan Keunggulan memerlukan pengkritik memeriksa bukan sahaja teks yang dikaji tetapi juga pengarangnya juga. Aspek-aspek kontekstual sangatlah penting di samping biografi pengarang yang sangat penting bagi mengukur dan mempertimbangkan gerakan dalaman dan luaran yang dilakukan atau berlaku menuju tahap keunggulan itu tadi.
Terdapat empat prinsip yang perlu difahami oleh pengkritik iaitu prinsip kehadiran, pelanggaran, pengukuhan dan individualiti. Empat prinsip ini menjadi mata rantai yang mendokong prinsip keunggulan, sama ada keuggulan teks mahupun keunggulan pengarang. Setiap prinsip teori menuntut pengkritik mempersoalkan setiap tahap pengembangan idea teks bagi tujuan mendapatkan bukti-bukti yang akan membenarkan signifikasi menuju keunggulan. Umpamanya, pada prinsip pelanggaran, pengkritik perlu menyelongkari peringkat ini sekurang-kurangnya dengan tiga soalan sepertimana berikut:-

a. apakah yang dilanggari oleh pengarang?
b. Mengapa pelanggaran itu dilakukan?
c. Apakah kesan pelanggaran itu kepada
kepengarangan pengarang dan teksnya.

Selain daripada mempersoalkan idea-idea yang tergalur dalam teks, pengkritik juga melandasai kritikannya kepada dua aspek penting yang menjadi tunjang Teksdealisme, iaitu, keberanian. Keberanianlah yang mendorong pengarang melakukan sesuatu yang baharu, futuristik, bertentangan dan mungkin menimbulkan kontroversi. Keberanian Jebat menentang Hang Tuah dan sultan, menjadi ikonik zaman yang meletakkan teks hikayat Hang Tuah sebagai teks kesusasteraan yang unggul dalam sejarah kesusasteraan Melayu dan sejarah bangsa Melayu.
Tujuan akhir pendekatan ini ialah memberi pengiktirafan kepada pengarang dan teksnya pada kedudukan yang ideal atau unggul dalam sejarah kepengarangan dan zaman di mana pengarangan dan teks itu hadir menerusi pemeriksaan yang kritis terhadap proses kepengarangan seseorang pengarang. Dengan demikian sifatnya teori Teksdealisme, maka praktis kritikan berasaskan teori ini sangat-sangat bergantung kepada aspek biografi pengarang, kontekstual serta sejarah.
Menggunakan pendekatan ini bererti pengkritik perlu melakukan peneleitian yang mendalam terhadap (1) proses kreatif pengarang; lakukan dengan kaedah temubual dan pembaca kepustakaan; (2) meneliti secara terperinci teks-teks yang diungguli oleh pengarang; perhatikan secara halus aspek-aspek yang menampakkan perubahan, kemajuan dan perkara istimewa yang ditampilkan oleh pengarang; (3) memperhalusi sejarah kepengarangan pengarang; perhalusi pencapaiannya dan (4) analisis kritikan-kritikan pengkritik terhadap pengarang dan karyanya; khususnya karya yang paling idea, paling menonjol dan paling `mengangkat` diri pengarang itu.
Saya menyarankan pengkritik menggunakan senarai semak berfomatr sewaktu menganalisis teks menggunakan pendekatan Teksdealisme ini supaya pengkritik lebih mudah menelusuri perkembangan kepengarangan mengikut empat tahap dengan lebih mudah.

Saturday, August 7, 2010

PENDEKATAN PUITIKA MELAYU

Pendekatan puitika Melayu ialah pendekatan kritik yang berasaskan kepada prinsip-prinsip teori Puitika Sastera Melayu oleh Muhammad Haji Salleh. Teori Puitika Sastera Melayu meletakkan prinsip puitika (keindahan) dalam kesusasteraan Melayu tradisional sebagai dasasr teori. Tulisan penting Muhammad Haji Salleh tentang teori ini termuat dalam bukunya berjudul Puitika Sastera Melayu yang diterbitkan pada tahun 2002 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini sebenarnya merupakan hasil pemurnian dan pemantapan gagasan idea awal yang termuat dalam syarahan pengukuhan sebagai profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Syarahan ini dimuatkan dalam sebuah buku kecil dengan judul Puitika Sastera Melayu: Suatu Pertimbangan yang diterbitkan oleh Penerbit UKM pada tahun 1989.
Secara keseluruhan daripada buku ini, dapat dirumuskan, estetika (keindahan) menjadi induk yang mendasar pemikiran Muhammad terhadap kesusasteraan Melayu. Keindahan yang ditonjol sebagai asas yang menteorikan kesusasteraan Melayu itu digali daripada genre puisi dan prosa Melayu klasik. Salah satu kekuatan dan keunggulan kesusasteraan Melayu klasik pada Muhammad ialah kerana nilai keindahan yang terpadu di dalam karya-karya kesusasteraanya.
Mendekati teks kesusasteraan berasaskan teori ini, bermakna pengkritik meletakkan diri mereka pada landasan puitika dengan hasrat untuk membuktikan kehadiran ciri-ciri estetika yang membina makna teks. Muhammad menjelaskan secara terperinci ciri-ciri keindahan yang menjadi teras puitika kesusasteraan Melayu, iaitu:-

a. keindahan dalam mengajar atau mendidik
b. keindahan dalam pengungkapan kesedihan dan kesusahan
c. keindahan dalam penceritaan
d. keindahan dalam rasa
e. keindahan yang asli

Ciri-ciri keindahan yang ditemui oleh Muhammad kemudiannya mewajarkan hasil penerokaan oleh I.V.Braginsky yang menghalusi teks kesusasteraan Melayu klasik pelbagai genre bagi mencari asas-asas untuk membina konsep keindahan dalam kesusasteraan Melayu klasik.

Ruang lingkup keindahan yang ditumpukan dalam teori agak luas. Oleh kerana itu, pengkritik perlu lebih teliti memilih teks-teks yang benar-benar sesuai yang memiliki kesemua unsur keindahan yang disebutkan itu. Untukb membuktikan unsur keindahan yang bersifat mengajar, mendidik; keindahan yang mengungkapkan kesedihan dan kesusahan dan keindahan dan penceritaan tentu tidak sukar bagi seseorang pengkritik, namun untuk membuktikan keindahan dalam rasa, pengkritik memerlukan ilmu bantu yang lain yang dapat dijadikan piawai mengukur atau menjeniskan rasa. Demikian juga dengan keindahan yang asli. Sejauh manakah pengkritik mampu membuktikan keaslian cerita dalam sesebuah teks, sedangkan pengkritik kti sendiri jauh daripada teks tersebut dan mungkin jauh daripada pengalaman sebenar pengarang?

Untuk menggunakan pendekatan ini maka pengkritik wajar memberi pertimbangan pada dua perkara terakhir yang saya sebutkan itu. Walau bagaimanapun, unsur keindahan dalam pengajaran, penceritaan dan pengungkapan kesedihan itu tidak sdukar untuk ditelusuri dalam teks, khususnya teks prosa, baik yang moden atau yang tradisional.

Saya mencadangkan pengkritik yang berhajat menggunakan pendekatan ini, boleh memilih novel `Mereka yang tertewas` karya Hasanuddin Md Isa dijadikan sebagai teks kajian. Berasaskan pengalaman membaca noveltersebut, sayaa percaya pendekatan puitika Melayu dapat membuktikan puitika Melayu yang merangkumi lima aspek keindahan yang ditumpukan dalam teori Puitika Sastera Melayu.

Wednesday, August 4, 2010

WEB e-jurnal teorisasteraPara pengunjung blog ini dialu-alukan untuk melayari web e-jurnal teorisastera di alamat http://jurnalteori.webs.com untuk berkongsi ilmu tentang teori dan kritikan sastera. Anda dialu-alukan juga mendaftar sebagai ahli dan menyumbang artikel sebagai perkongsian manfaat. e jurnal masih dalam peringkat pembinaan. Oleh itu, sumbangan karya amatlah dialu-alukan.

BUKU TERBAHARU PROF. UNGKU MAIMUNAH


KEDUDUKAN ILMU DALAM KESUSASTERAAN: TEORI DAN PRAKTIS


Para meinat dan penggiat sastera wajar memanfaatkan dua buah buku terbaharu hasil suntingan Profesor Dr. Ungku Maimunah Mohd Tahir, Felo Penyelidik Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM. Buku yang dimaksudkan itu ialah KEDUDUKAN ILMU DALAM KESUSASTERAAN: Teori dan Praktis. Buku ini menghiumpunkan beberapa buah esei kritikan kritis tentang konsep ilmu dan cerita dalam kesusasteraan. Teras perbahasan dan penghujahan disandarkan kepada Islam dan praktisnya berasaskan pada idea teori Persuratan Baru. Buku ini amat bergunakan kepada penggiat sastera khususnya yang terlibat dalam dunia teori dan kritikan sastera, penggiat, pencinta kesusasteraan, sarjana, mahasiswa pusat pengajian tinggi dan sesiapa sahaja yang inign memperluaskan pengetahuan tentang ilomu kesussasteraan.

Tuesday, August 3, 2010

PENDEKATAN KONSEPTUAL KATA KUNCI

Kaedah Kritik Berasaskan Pendekatan Konseptual Kata Kunci

Pendekatan Konseptual Kata kunci bertujuan untuk menemukan konsep-konsep asas yang mendasari idea teks dan pengarang. Pendekatan kritik ini bersandarkan idea teori Konseptual Kata kunci yang percaya bahawa setiap pengarang mempunyai kerangka konseptual terhadap sesuatu perkara yang dilihat dan diamatinya. Daripada kerangka ini pengkritik dapat mengarahkan tendensi linguistik kepada suatu konsep yang boleh membuktikan signifikasi makna teks dan menjustifikasikan tujuan pengarang. Jelasnya, kerangka konseptual ini dapat dikaji dan dibuktikan menerusi perkataan-perkataan yang dipilih oleh pengarang di dalam teksnya dan membuktikan makna teks dan tujuan pengarang.
Teori konseptual Kata Kunci percaya bahawa pengarang tidak memilih perkataan secara rambang atau tanpa sebab-sebab yang tertentu dan khusus sewaktu menulis sesebuah karya kesusasteraan. Ada suatu elemen linguistik terencana yang disirat oleh kata-kata tertentu yang menjadi kunci sesuatu konsep yang lebih menyeluruh dan memberi makna. Kerana itu, untuk mendapatkan makna, maka pengkritik perlu memahami dengan pasti perkataan-perkataan yang menjadi mata rantai kepada kunci sesuatu konsep. Contohnya penggunaan perkataan miskin, melarat, peminta sedekah, kais pagi makan pagi merupakan rantai diksi yang boleh memahamkan makna kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu kata kunci yang akan mewajarkan pengkritik menyimpulkan tema dan persoalan sesebuah teks.
Pendekatan ini tentu memberi fokus yang sangat tinggi terhadap aspek tekstual dengan tidak melupakan aspek kontekstual. Untuk mendapatkan signifikasi makna, kata-kata yang menjadi kata kunci yang mendokong sesuatu konsep itu perlu dikaitkan dengan fenomena di luar teks. Pengarang juga terheret dalam analisis pendekatan ini. Sekurang-kurangnya, pengarang dilihat tidak terlalu berangan-angan atau didominasikan imaginasi semata-mata, sebaliknya mendokong visi tertentu dalam penulisannya. Pendekatan ini akan menjadi lebih bermakna dalam konteks untuk membuktikan makna dan tujuan pengarang sekiranya dilengkapkan dengan ilmu bantu yang lain seperti sosio linguitik dan sejarah.
Pendekatan ini sesuai diaplikasikan ke atas teks prosa. Menggunakan pendekatan ini juga tidak dapat memisahkan pengkritik daripada idea teori Struktural yang menitikberat soal perkaitan, transformasi dan keseluruhan. Teori Konseptual Kata Kunci juga menitikberatkan soal perkaitan di antara satu kata kuncidengan satu kata kunci yang lain dan rantaian kata kunci itu pula berkait dengan sesuatu konsep yang terhasil. Berlaku juga proses transformasi rantaian kata kunci kepada pembentukan istilah baharu atau konsep.
Kaedah praktis pendekatan ini bersifat linguistik mekanis kerana melibatkan beberapa aspek teknikal bahasa seperti pemilihan kata, pembentukan kata dan pemaknaan kata.

Monday, August 2, 2010

CIRI TULISAN KRITIKAN

Menurut Prof. Ungku Maimunah Mohd Tahir (2010) sesebuah karya kritikan merupakan sebuah analisis kritis yang mendokong penghujahan mendalam dan terperinci ke atas sesuatu fenomena kesusasteraan yang dikaji serta memberi penilaian terhadapnya. Penghujahan itu bertujuan untuk menjawab fenomena yang dikaji itu atas empat asas iaitu apa yang dikaji/dipersoalkan, bagaimana berlaku, mengapa dan penilaian terhadapnya. Para pengkritik perlu memahami beberapa istilah yang lazim didengari dan digunakan dalam amalan praktis kritik sastera seperti kritis,kritik, tesis dan hipotesis. Kritis bermaksud penghujahan. Pengkritik melakukan analisis yang terperinci, mendalam mengikut lunas-lunas falsafah, teori dan idea yang benar. Penhujahan akan dapat menampakkan sesuatu idea yang ingin diketengahkan sehingga idea itu dapat dikesan/disedari asas-asasnya. Asas-asas idea ini akan membentuk atau menghasilkan tesis pengkritik.Oleh kerana itu, sesebuah kritikan semestinya bersifat kritis dan analitis. Berbeza dengan tulisan deskriptif yang lebih berbentuk pemerian, penghuraian dan pemeparan maklumat.

Thursday, July 29, 2010

PENDEKATAN FIRASAT

Kaedah kritik ini berteraskan idea teori Pengkaedahan Melayu yang diperkenalkan oleh Hashim Awang bertujuan memahami fenomena budaya, pemikiran, cara hidup, sikap dan pandangan orang Melayu Islam berasaskan nilai-nilai`tempatan` Melayu dan Islam. Oleh itu, pengkritik yang menggunakan prinsip teori ini dalam kritikan teks, tentulah seorang pengkritik yang sedar akan limitasi teori ini ketika berhadapan dengan teks kesusasteraan. Teks-teks kesusasteraan yang terhasil di tangan pengarang bukan Melayu dan bukan Islam tentu `terkeluar` dari lingkungi signifikasi teori ini.
Teori Pengkaedahan Melayu Hashim Awang menawarkan dua pengkaedahan iaitu, pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan agama. Bagi tiap-tiap pengkaedahan ini, dapat dimanfaatkan beberapa pendekatan yang boleh digunakan. Dalam pengkaedahan alamiah misalnya, pengkritik boleh menggunakan kaedah gunaan, firasat dan moral. Berasaskan pengkaedahan agama pula dapat dimanfaatkan pendekatan dakwah, seni dan kemasyarakatan.
Hashim Awang percaya bahawa produk kesusasteraan (karya) mengandungi himpunan pengalaman hidup manusia Melayu Islam yang sangat tinggi nilainya, dan pengalaman ini mencerminan suatu ruang yang luas tentang segala aspen dan pandangan (world view) Melayu Islam itu sendiri. Dengan berpandukan kitab Tajulmuluk, Hashim merumuskan signifikasi world view Melayu Islam berligar kepada enam perkara iaitu cakerawala, firasat, kesihatan manusia, mimpi dan gerak laku manusia dan perumahan.
Dalam pengertian umum, firasat membawa maksud ramalan atau. Ramalan dalam konteks teori ini tidak setakat ramalan tetapi ramalan yang mendokong makna-makna khusus sehingga memberi suatu gambaran yang benar-benar mencerminkan world view Melayu Islam itu sendiri.
Mana Sikana (2005) menghubungkan pendekatan firasat ini dengan konsep mimpi Frued dan kajian tanda dalam semiotik. Pandangan ini sejajar dengan usaha Hashim Awang untuk menyelongkari makna-makna yang berkait dengan kealamiahan dan keberagamaan orang-orang Melayu sendiri. Makna-makna ini tentulah bertempelan pada langit mimpi orang Melayu, sikap dan gerak lakunya, alam sekitar yang mempengaruhinya dan segala macam pelakuan yang terhimpun dalam pengalaman hidup mereka.
Selain daripada pendekatan firasat, pengkritik juga menyelusuri teks kesusasteraan tempatan dengan pendekatan moral, kemasyarakatan, keagamaan dan pendekatan seni. Pendek kata, teori ini menawarkan banyak cara yang boleh digunakan untuk pengkritik sebagai kaedah operasionalnya dalam usaha mendekati dan menyelongkari nilai-nilai kemelayuan dan keislaman Melayu.

Wednesday, July 21, 2010

KRITIK TEKS BERASASKAN PENDEKATAN SASTERA MELAYU

PENDEKATAN KESEMPURNAAN

Pendekatan kesempurnaan juga boleh disebut sebagai pendekatan kesyumulan berasaskan kepada prinsip-prinsip teori Takmilah yang diketengahkan oleh Shafie Abu Bakar. merupakan salah satu teori yang mendokong prinsip kesyumulan. Prinsip kesyumulan Takmilah terasas pada hubungan yang bersifat holistik yang melibatkan pengarang, khalayak dan karya dengan prinsip kerasulan dan ketuhanan. Pendekatan ini menolak penilaian terhadap teks secara terpisah-pisah, sebaliknya mengusulkan teks dianalisis secara menyeluruh berasaskan tujuh prinsip yang boleh membawa pembaca kepada makna kesempurnaan dalam memahami hubungan kesusasteraan dengan agama. Tujuh prinsip teori ini ialah:

a. Prinsip ketuhanan yang bersifat Kamal
b. Prinsip kerasulan yang bersifat insan Kamil
c. Prinsip keislaman yang bersifat Akmal
d. Prinsip ilmu dengan sastera yang bersifat Takamul
e. Prinsip sastera yang bercirikan keindahan dan kesempurnaan
f. Prinsip pengkarya yang seharusnya mengistikmalkan diri
g. Prinsip khalayak yang bertujuan memupuk diri menjadi insan Kamil

Pengarang, teks dan khalayak tergabung dalam kerangka struktur analisis yang bersifat keseluruhan (wholeness) dan terkait dengan prinsip ketuhanan, kerasulan, keislaman dan keilmuan. Ini bermakna, membincang isi karya tidak akan memisahkannya dengan peranan pengarang dan kesannya kesannya kepada khalayak dalma konteks membawa semua pihak ini (pengarang, teks dan khalayak) kepada mengenal Allah.
Peranan pengarang akan berkait dengan tujuan atau niatnya berkarya. Pendekatan ini tentunya memerlukan satu kaedah lain untuk mengesan tujuan atau niat pengarang, selain daripada apa yang boleh ditafsir oleh pengkritik sendiri. Oleh itu, kaedah temu bual (interview) dengan pengarang adalah satu pilihan yang sesuai untuk digunakan pengkritik dalam praktis kritikan berpandukan pendekatan kesempurnaan ini.
Menggunakan pendekatan ini bermakna pengkritik meletakkan diri berada dalam satu usaha murni memakna kesusasteraan dan semua pihak yang terlibat di dalamnya di sisi Islam. Pengarang, teks dan khalayak tidak terpisah daripada nilai-nilai Islam, malah berkaitan di antara satu sama lain. Kesempurnaan di sisi Islam dalam konteks teori ini meletakkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kesusasteraan `menuju` ke arah memenuhi tanggungjawab keislamannya.
Cara kerja dan praktis kritikan berasaskan pendekatan Kesempurnaan mempunyai beberapa persamaan dengan kaedah kritikan struktural yang mementingkan aspek perkaitan, menyeluruh dan regulasi. Amalan-amalan dalam praktif formalisme juga kelihatan dalam pendekatan Kesempurnaan ini, khususnya yang melibatkan aspek-aspek tema, bahasa, watak dan perwatakan. Perkara yang membezakan pendekatan Kesempurnaan dengan pendekatan Struktural dan Formalisme ialah hubungan tekstual dengan kontekstual. Teori Takmilah meletakkan hubungan isi cerita dengan kreativiti pengarang serta peranan pembaca adalah bersifat berkait dan timbal balik. Hubungan timbal balik inilah yang menjadi salah satu asas yang dapat digunakan untuk membuktikan kesempurnaan hubungan teks kesusasteraan dengan Islam.
Menurut Shafie, takmilah bererti menyempurnakan sesuatu yang denganya menjadi lebih sempurna (Mana Sikana,2005:97). Oleh yang demikian, pendekatan ini sangat sesuatu berhadapan dengan teks kesusasteraan yang dihasilkan oleh penulis Islam sendiri dan `kurang` bermakna terhadap teks kesusasteraan yang dihasilkan oleh penulis bukan Islam.

Tuesday, July 20, 2010

CATATAN BUAT CIKGU IMRAN IPG KB

Kaedah Mengalami-Menghayati menekankan ‘penikmatan’. Ini bermaksud sesuatu aspek kesusasteraan yang dipelajari ini dapat dirasakan dan dihayati sepenuhnya. Biasanya penghayatan itu didasarkan kepada himpunan pengalaman sebenar manunsia dan ini digunakan untuk mendapatkan sesuatu pengalaman baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam pengajaran dan pembelajaran, para pelajar didedahkan kepada beberapa persoalan di dalam sesuatu aspek kesusasteraan yang dikaji. Langkah ini disusuli pula dengan aktiviti menginterpretasi persoalan-persoalan itu sehingga ia benar-benar dapat dirasakan. Pengajaran tidak mementingkan objektif tertentu tetapi lebih menumpukan kepada analisis pengalaman.
Mengajar sajak `Kebanjiran` karya A.Samad Said amat sesuai diaplikasikan kaedah mengalami dan menghayati. Guru boleh bermula dengan peristiwa tsunami yang berlaku di Acheh. Melalui teknik bercerita guru dapat mempengaruhi psikologi dan emosi pelajar dengan unsur kesedihan, penderitaan dan keinsafan. Pengalaman ngeri dilanda tsunami itu dipindahkan ke dalam pengalaman diri pelajar, khususnya bagi pelajar yang benar-benar mengalami peristiwa banjir di kampungnya atau pengalaman guru sendiri.

KRITIK TEKS BERASASKAN TEORI SASTERA MELAYU

Kehadiran teori-teori kesusasteraan tempatan telah menjanjikan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang kritikan di negara ini. Teori-teori kesusasteraan bikinan sarjana tempatan kelihatan `berguna` dalam praktis sastera amali, tidak kurang juga yang tinggal kekal sebagai sifat teorinya, yakni tidak teruji sepenuhnya di lapangan. Sudah kedapatan kajian-kajian di peringkat sarjana (sarjana dan kedoktoran) yang menggunakan teori-teori bikinan sarjana Melayu di Malaysia. Jumlah pengkaji yang menggunakan teori-teori ini dalam kajian akademik mencapai angka puluhan dan di peringkat kedoktoran pula, ternyata, teori Persuratan Baru mampu menyelongkari dan mencapai signifikasi teorinya. Ia berjaya di tangan Mohd Zariat Abdul Rani (2004) (Ifoto, kiri)menerusi kajian di peringkat ijazah kedoktorannya manakala Samsina Abdul Rahman (foto, kanan atas) yang mengaplkasikan teori Takmilah dalam kajian puisinya. Demikian juga teori Pengkaedahan Melayu yang diaplikasikan oleh Naffi Mat (2010) dalam kajian di peringkat doktor falsafah juga.

a) Pendekatan Intelektual

Pendekatan kritikan intelektual juga dinamakan pendekatan tauhid berasaskan dasar-dasar teori Persuratan Baru janaan Mohd Affandi Hassan. Secara umum teori ini mendokong empat prinsip persuratan iaitu:-
a. Persuratan yang dokong ilmu, pemikiran dan kebijaksanaan
b. Persuratan yang memakai gaya keintelektualan yang indah
c. Persuratan yang mementingkan watak-watak baik yang mendokong ilmu dan kebijaksanaan
d. Persuratan yang daya kreatif yang tinggi, intelek, beradab dan terkawal.

Empat prinsip ini mendokong idealisme teks sebagai pendokong dan penyampai gagasan intelektualisme. Pengarang atau sasterawan dalam tanggapan Persuratan Baru bukannya pencerita yang semata-mata bercerita atau menyampaikan cerita. Sasterawan adalah manusia yang menyampaikan ilmu dan ilmu itulah yang menjadi keutamaan dalam bersastera.
Persuratan Baru meletakkan intelektual sebagai teras kesusasteraan manakala cerita adalah latar. Dengan kata lain, natijah daripada penghasilan teks kesusasteraan ialah untuk memaknakan kesusasteraan berteraskan asas-asas keintelektualan seperti ilmu yang bermanfaat, kebijaksanaan, daya kreatif yang tinggi, dokongan watak dan perwatakan yang baik serta menggagaskan pemikiran.
Kritikan berasaskan teori ini meletakkan teks kesusasteraan sebagai pengungkap intelektual yang disahkan oleh ilmu yang benar. Kerana itu, pengkritik perlu kepada ilmu bantu khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kedudukan ilmu di sisi tauhid dan falsafah estetik yang benar.
Pendekatan ini terjalur dalam dua konsep dengan satu teras, iaitu konsep ilmu dan konsep cerita. Kedua-dua konsep ini melahirkan empat prinsip yang disebutkan tadi. Konsep ilmu dan cerita yang melahirkan empat konsep itu sebenarnya `ditambat` pada teras agama iaitu tauhid.
Dengan kefahaman ini bermakna pengkritik berusaha bukan sahaja memperkaitkan teks kesusasteraan dengan tuntutan tauhid, tetapi juga meletakkan teks sebagai produk persuratan Melayu yang tinggi nilai keinteletualismenya dalam semua aspek kehidupan manusia.
Kaedah kritikan lebih berbentuk holistik, yakni pengkritik harus membincangkan teks berasaskan semua dasar teori berteraskan semangat dan roh intelektualisme. Tujuan akhir daripada pendekatan kritikan ini ialah supaya ternampak dan terkesan pada pandangan mata kasar dan mata hati peranan teks kesusasteraan sebagai pewacana ilmu yang membawa manusia dan kesusasteraan itu sendiri kepada kenal hakikat hakikat insan, hakikat ilmu dan amal serta hakikat sastera itu sendiri.
Matlamat akhir pendekatan ini ialah untuk menunjukkan kemanfaatan dan kebergunaan sesuatu teks kesusasteraan itu dalam mendidik kemanusiaan dan keinsanan manusia berlandaskan keilmuan dan ketauhidan. Pendekatan intelektual sangat sesuai bagi pengkritik yang berhasrat untuk membuktikan kemanfaatan kesusasteraan di sisi agama dan hubungannya dengan kehidupan manusia di dunia. Dari sudut yang lain, pendekatan ini juga boleh digunakan untuk membongkar `kemungkaran` atau anasir-anasir yang bertentangan dengan dasar ilmu dan konsep cerita yang berteraskan ketauhidan.
Kajian yang dilakukan oleh Mohd Zariat Rani (2004) menggunakan pendekatan ini terhadap novel-novel sasterawan Melayu di negara ini, berjaya membuktikan kewujudan perkara-perkara yang `mungkar`, anti intelektual dan `rendah` akhlak dalam novel-novel tersebut. Aplikasi teori ini dalam kritikan dapat ditelusuri dengan lebih terperinci dalam buku Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan (2008) yang mengumpulkan tulisan kritikan oleh Mohd Affandi Hassan, Ungku Maimunah Tahir (foto, kanan bawah) dan Mohd Zariat Abdul Rani.

Monday, July 19, 2010

PERKEMBANGAN KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA

PERKEMBANGAN MUTAKHIR

Menjelang awal abad Ke-21, kegiatan kritikan sastera di Malaysia terus rancak. Kerancakan ini banyak difaktorkan oleh peranan Dewan Bahasa dan Pustaka yang menganjurkan lebih daripada 15 seminar dan bengkel teori dan kritikan sastera Melayu. Menerusi seminar dan bengkel ini, para sarjana dan pemikir teori sastera Melayu membentangkan buah fikiran dan idea-idea baharu ke arah memperkukuhkan lagi disiplin kritikan sastera di Malaysia.
Selain itu, peranan institusi pengajian tinggi (IPTA) juga amat membantu perkembangan bidang teori dan`kritikan sastera di negara ini. Kebanyakan
IPTA seoerti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaya (UM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Akademi Seni dan Warisan Malaysia (ASWARA) terus menawarkan kursus-kursus yang berkaintan dengan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di injazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Walau bagaimanapun, tumpuan ahli akademik dalam bidang teori di IPTA makin berkurang berbanding bidang prosa moden dan puisi.
Beberapa tokoh teori dan kritikan seperti Hashim Awang, Mana Sikana, Muhammad Haji Salleh, Mohd Salleh Yaapar, Foto, kanan atas) Ungku Maimunah, Jaafar Rahim, Mohd Affandi Hassan dan ramai lagi terus giat memperkukuhkan kedudukan teori dan kritikan sastera Melayu di Malaysia. Tokoh-tokoh ini dibantu pula dengan kehadiran beberapa tokoh muda yang berpotensi seperti Sohaimi Abdul Aziz, Mohamad Mokhtar Hassan, Mohd Daud Mohammad dan Hashim Siti Hajar Che Man. Manakala tokoh-tokoh muda yang bakal menjadi pelapis turut melibatkan diri secara serius ialah Hashim Ismail, Zariat Mohd Rani, Mawar Safei, Norhayati Abdul Rahman, Rahimah Ahmad, Awang Azman Pawi, Salleh Rahmad, Jeniri Amer, S.M.Zakir, Faisal Tehrani, Abdul Halim Ali dan Samsina Abdul Rahman.
Era mutakhir juga menyaksikan kemunculan beberapa teori dan pendekatan baharu dalam dunia teori dan kritikan sastera Melayu. Mohamad Mokhtar Hassan misalnya memperkenalkan Pendekatan Kata Kunci. Pendekatan ini buat pertama kali dibentang pada seminar Teori dan Kritikan Sastera Serantau di Hotel Park Royal Kuala Lumpur. Manakala A.Wahab Ali dengan teori Sastera Warisan, Rahman Shaari dengan teori Anjakan Makna dan Abdul Halim Ali dengan teori Estetika Bersepadu. Kesemua ini menjadi petanda pengukuhan dan pemantapan yang secara bertahap-tahap berlaku dalam perkembangan teori dan kritikan sastera Melayu.
Kedudukan dan pertumbuhan teori sastera Melayu tidak berpusat di Malaysia sahaja, tetapi juga berkembang di rantau Nusantara seperti di Singapura, Brunei, Thailand dan Indonesia. Di Singpura kemasukan dan perkembangan teori sastera Melayu banyak diusahakan oleh Mana Sikana yang menjadi tenaga akademik di National Institute of Education (NIE). Beberapa orang tokoh akademik di Singapura yang turut terlibat ialah Hadijah Rahmat, Razif Bahari, Saeda Buang, Kartini Anuar dan Azhar Ibrahim. Manakala di Univiersiti Brunei Darul Salam terdapat tokoh-tokoh dan sarjana sastera seperti Sahlan Mohd Saman, Hashim Abdul Hamid, Ampuan Haji Brahim Ampuan Haji Tengah (foto, kiri bawah) dan Hj Morsidi Hj Muhamed.

Saturday, July 17, 2010

PERKEMBANGAN KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA

ERA KEMANTAPAN

....sambungan catatan lalu.

Satu lagi fenomena baharu yang turut mewarnai genre kritikan sastera di Malaysia ialah kemunculan pendekatan berasas agama Islam. Suara-suara tentang sastera Islam sememangnya sudah lama kedengaran khususnya dalam tahun 1970-an, bermula dengan gagasan oleh Ustaz Mohd Yusof Zaky Yaacob, kemudian merebak kepada polemik sastera Islam antara Shahnon dan Kassim Ahmad. Polemik Shahnon dan Kassim ini kemudiannya mengheret beberapa pengkritik lain seperti Rahman Shaari, Mohd Kamal Hassan, Mohd Affandi Hassan, Mana Sikana, Shafie Abu Bakar dan lain-lain lagi. Tunjang kepada polemik ini bertoak daripada perbezaan pandangan terhadap konsep dan falsafah sastera Islam.
Dengan perkembangan ini, sastera Islam menghiasi bukan sahaja penulisan karya, tetapi turut mencorakkan perjalanan genre kritikan ke arah pendekatan tauhid (Islam). Penganjuran seminar-seminar, simposium, bengkel, kolokium yang berteraskan sastera Islam dan pendekatan kritikan Islam sama ada oleh Dewan Bahasa dan Pustaka atau universiti-universiti jelas menunjukkan, Islam mempunyai masa depan yang cerah untuk muncul sebagai landasan teorikal dalam kritikan sastera di Malaysia. Teori Takmilah yang diperkenalkan oleh Shafie Abu Bakar, Persuratan Baru oleh Affandi Hassan, Pemikiran Strategik SPB 4L oleh Mohd Yusof Hassan dan Pengkaedahan Melayu oleh Hashim Awang telah diaplikasikan bukan setakat untuk tujuan penyelidikan ijazah sarjana muda, tetapi telah terbukti berjaya diaplikasikan dalam kajian di peringkat sarjana dan doktor falsafah.
Ada beberapa kemungkinan yang boleh menjejaskan perkembangan ini. Antaranya komitmen daripada sarjana lain yang terjebak dalam konstrain `iri hati` atau `academic jelouisy` yang menyebabkan mereka bukan setakat menolak teori-teori ini, malah turut mempengaruhi audien lain dengan pelbagai tohmahan dan perlekehan dengan niat yang tidak akademik sifatnya. Perkembangan ini sememangnya sudah lama terhidu dari pelbagai suara-suara sinis. Sikap ini tidak membantu perkembangan genre kritikan, sebaliknya ia boleh menjejaskan kelangsungan tradisi itu pada masa-masa akan datang.
Tidak kurang penting dalam era pemantapan ini ialah kemunculan teori-teori dan pendekatan kritikan pascamoden. Teori-teori ini dikatakan telah meninggal jauh teori-teori sastera moden. Kemunculan teori sastera Poststrukturalisme khususnya teori Dekonstruksi, kemudian New Historisisme, PostFeminisme dan sebagainya telah turut mempengaruhi perkembangan genre kritikan sastera Melayu. Mana Sikana dilihat sangat rajin menelaah teori-teori pasca moden ini dan berusaha memberi tempat dalam dunia kritikan Malaysia, dan dalam masa yang sama dia sendiri turut mengangkat teori Teksdealismenya sebagai sebuah teori pascamoden. Tokoh-tokoh penting yang turut sering membicarakan teori-teori kritikan pascamoden ini ialah Sohaimi Abdul Aziz, Salleh Yaapar, Mohamad Mokhtar Abu Hassan, Jaafar Rahim, Mohamad Daud Mohamad, Hashim Ismail, Saleh Rahmad, Awang Azman Pawi, Samsina Abdul Rahman, Norhayati Abdul Rahman, Abdul Halim Ali, Umar Junus, Noriah Taslim dan ramai lagi.

Wednesday, July 14, 2010

KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA

ERA PEMANTAPAN

Sebagaimana genre-genre lain, genre kritikan turut mengalami proses perkembangannya. Kelangsungan tradisi baharu kritikan sastera Melayu yang berkembang dengan baik dalam tahun-tahun 1960-an dan 1970-an telah dikejapkan lagi dengan beberapa faktor dalam era pemantapan. Era pemantapan boleh dikira dari tahun 1980-an sehingga tahun 1990-an. Faktor-faktor yang dimaksudkan itu ialah, munculnya tokoh-tokoh pengkritik baharu, kecenderungan membina teori kritikan sendiri, perkembangan sastera dan teori Islam, kemunculan teori-teori baharu sastera Barat khususnya teori-teori pascamoden, wacana teori dan kritikan yang meluas serta perubahan sikap dalam kalangan sarjana dan pengkritik sastera di Malaysia.
Kecenderungan mengunakan pelbagai teori dan pendekatan kritikan dari Barat sebagaimana yang diterangkan sebelum ini sememangnya terus mewarna dunia kritikan sastera Malaysia. Tambahan pula kemunculan tokoh-tokoh pengkritik baharu seperti Mana Sikana, Sahlan Mohd Saman, Muhammad Haji Salleh, Mohd Affandi Hassan, Ungku Maimunah Mohd Tahir, Salleh Yaapar, Rahman Shaari, Shafie Abu Bakar, Ramli Isin, Jaafar Abdul Rahim, Hamzah Hamdani, Rosnah Baharudin, Noriah Taslim dan ramai lagi menggamat dunia kritikan di Malaysia.Sementara itu, tokoh-tokoh kritikan yang muncul lebih awal seperti Usman Awang, A.Samad Said, Suhaimi Hj Muhammad, Kasim Ahmad dan Ali Ahmad terus memantapkan lagi perkembangan dalam era dengan lebih banyak karya kritikan yang dihasilkan.

Era pemantapan juga memperlihatkan kecenderungan para sarjana sastera Melayu menghasilkan teori dan pendekatan kritikan sendiri. Ini telah dimulai dengan Muhammad Hj Salleh yang telah memperkenalkan Puitika Melayu, kemudian diikuti oleh teori Persuratan Baru oleh Mohd Affandi Hassan, Pengkaedahan Melayu oleh Hashim Awang, teori Takmilah oleh Shafie Abu Bakar, teori Teksdealisme oleh Mana Sikana, Rasa-Fenomenologi oleh Sohaimi Abdul Aziz dan teori Pemikiran Strategik 4L oleh Mohd Yusof Hassan. Memasuki abad ke-21 muncul pula teori Konseptual Kata Kunci oleh Mohamad Mokhtar Hassan teori Anjakan Makna oleh Rahman Shaari dan teori Sastera Warisan oleh A.Wahab Ali. Perkembangan ini boleh dianggap sebagai sejarah baharu dalam dunia sastera Malaysia, khususnya genre kritikan. Tidak syak lagi kehadiran teori-teori dan pendekatan analisis teks telah membantu para pengkritik dan penulis meneroka teks-teks kesusasteraan Melayu dalam suasana kemelayuan dan keislaman. Tulisan-tulisan yang berbentuk teoretikal tentang teori dan pendekatan sastera telah banyak dihasilkan oleh para teoritis dan pengkritik. Tulisan-tulisan berkenaan terkumpul dalam kumpulan esei kritikan seperti buku Konsep dan pendekatan sastera, selenggaraan Hamzah Hamdani, Teori sastera dan budaya dalam kajian akademik, selenggaraan Mana Sikana, Kritikan Sastera Melayu: Pendekatsan dan pemikiran oleh Rahman Shaari, Kritikan kesusasteraan:teori dan penulisan oleh Hashim Awang, Penelitian sastera, metodologi dan penerapan teori, selenggaraan S. Jaafar Husin, Kritikan Karya Sastera: Keindahan Ragam-Ragam Bahasa oleh Lutfi Abas, Riak dan Gelombang, selenggaraan Ramli Isin, Pendekatan Kritikan Sastera di Malaysia dan Singapura oleh Mana Sikana, Ikhtisar Teori dan Kritikan di Barat dan Malaysia oleh Abdul Halim Ali dan banyak lagi.

Tuesday, July 13, 2010

PERKEMBANGAN KRITIKSAN SASTERA DI MALAYSIA

ERA SELEPAS KEMERDEKAAN

....sambungan catatan terdahulu.

Perkembangan genre kritikan dalam era selepas kemerdekaan ini adalah satu kelangsungan yang digagasi oleh ASAS 50 (logo, kanan) dalam era sebelum mereka. Dengan kemunculan pengkritik-pengkritik baharu dengan pelbagai pendekatan dan aliran telah mewarnai genre kritikan sastera Melayu pada era ini dengan wajah yang lebih berseri lagi. Di antara tokoh-tokoh kritikan yang penting dalam era ini ialah Kassim Ahmad, Baharuddin Zainal (Baha Zain), Shahnon Ahmad, Yahya Ismail, Ramli Isin, Umar Junus, Hashim Awang, Yahya Ismail dan ramai lagi. Ditambah pula dengan tokoh-tokoh kritikan dalam era sebelum merdeka yang terus meneguhkan komitmen mereka ialah Usman Awang, Asraf, Masuri SN, dan A.Samad Said. Mereka ini adalah golongan pengkritik yang berdisiplin, serius, dedikasi, produktif serta proaktif. Masing-masing mempunyai dan menguasai pendekatan-pendekatan kritikan yang tertentu mengikut fahaman dan kemahiran intektualnya.
Kassim Ahmad misalnya, sangat akrab dengan pendekatan sosiologi dengan ketebalan realismenya. Kasim lebih cenderung kepada soal kemasyarakatan. Kritikannya sangat kuat berpaut kepada isu kemiskinan, ketidakadilan sosial, kesamataraan dan pembelaan kaum buruh, petani dan golongan tertindas. Oleh itu, kritikannya sangat releven dengan karya-karya yang menyentuh isu-isu sedemikian. Kritikan beliau terhadap novel-novel Shahnon Ahmad dan sajak-sajak A.Latif Mohidin, Masuri S.N., A.Samad Said dan Usman Awang memperlihatkan kesegaran realisme dan sosialisme dalam pemikirannya.
Ramli Isin yang muncul dalam era ini dikatakan turut berpaut pada pendekatan sosiologi, tetapi tidak pula berpijak kepada realisme sebagaimana Kassim Ahmad. Kumpulan esei kritikan beliau banyak terkumpul dalam buku Riak dan Gelombang Sastera Melayu. Dengan mendalami dan menghayati tulisan Ramli ini, maka kita dapat menduga aliran yang Ramli anuti.
Perkembangan teori dan pendekatan analisis teks dari barat dalam tahun-tahun 1960an, khususnya pendekatan Struktural di Perancis dan teori Kritikan Baharu di Amerika Syarikat telah turut mempengaruhi pemikiran para penulis dan pengkritik Melayu di Malaysia waktu itu. Ada dalam kalangan pengkritik Melayu yang mengambil teori-teori dan pendekatan-pendekatan dari Barat ini sebagai pegangan dan landasan kritikan mereka. Yahya Ismail, Shahnon Ahmad dan Baha Zain, Mana Sikana, Ramli Isin dan Rahman Shaari misalnya sangat akrab dengan pendekatan Formalisme. Umar Junus rapat dengan Strukturalisme, Psikologi pula digemari oleh Hashim Awang dan Ali Ahmad dan ramai lagi dengan pelbagai pendekatan pula.
Jelasnya, perkembangan genre kritikan pada era selepas kemerdekaan, khususnya dalam tahun 1960-an dan 1970-an bertambah maju dan mula menampakkan wajahnya. Ada beberapa faktor yang mendorong hal ini berlaku, antaranya ialah:-

1. Kemunculan pengkritik baharu
2. Penerusan secara konsisten para pengkritik
ASAS 50
3. Penguasaan ilmu kritikan yang diperolehi di
universiti.
4. Pengkritik memiliki kelulusan tinggi.
5. Pengaruhi teori kritikan dan pendekatan dari
Barat
6. Berkembangnya ilmu kritikan di universiti.
7. Kerancakan penghasilan karya-karya sastera

Kritikan yang dilakukan oleh pengkritik sastera Melayu waktu ini tidak hanya terkhusus kepada karya-karya sastera kreatif seperti novel, cerpen atau sajak, tetapi turut melibatkan teks-teks Melayu tradisional seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Pengguasaan teori dan pendekatan yang baik telah membantu kritikan-kritikan ini berjaya dilakukan dengan baik pula. Umar Junus misalnya telah meneliti secara kritis teks Sejarah Melayu menerusi pendekatan Stuktural. Demikian juga Hashim Awang yang mengamati teks Sejarah Melayu dari sudut psikoanalisis. Kassim Ahmad terkenal dengan penafsiran baru watak Hang Tuah dengan penelitiannya terhadap teks Hikayat Hang Tuah.

Sunday, July 11, 2010

PERKEMBANGAN KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA

ERA SELEPAS KEMERDEKAAN

Era ini merangkumi tahun-tahun 1960-an dan 1970-an. Dalam era ini, genre kritikan semakin bertambah rancak. Perkembangan ini ada kaitanya dengan aspek-aspek pertambahan pengkritik, keragaman pendekatan dan ketelitian penulisan (HashimAwang, 1988:107). Jumlah pengkritik telah bertambah dengan ramainya serentak dengan kemunculan begitu ramai golongan penulis baharu dalam bidang kreatif, khususnya yang berpendidikan tinggi. Ada di antaranya yang mendapat pendidikan khusus dalam bidang kritikan sastera di luar dan di dalam negara seperti Muhammad Haji Salleh (Foto), Kassim Ahmad,Ali dan Ali Ahmad. Mereka ini bukan hanya peminat sastera tetapi juga pelopor dan sarjana yang mendokong ilmu kritikan sebagai bidang pengajaran di universiti. Tulisan mereka lebih bersifat ilmiah, analitis berserta dokongan teori-teori sastera yang sememangnya mantap dan berkembang pesat pada waktu itu. Bentuk kritikan telah jauh meninggal tradisi dalam era sebelum kemerdekaan. Tulisan kritikan lebih berbentuk kritikan praktikal di samping kemajuan dalam kritikan teoretikal. Satu lagi sifat kritikan yang muncul ialah kritikan sastera yang bersifat subjektif dan tidak bersifat impresionis (Hashim Awang,1988:108).
Pada penghujung tahun 1970-an berlaku satu lagi polemik penting dalam sejarah perkembangan kritikan sastera Melayu di Malaysia (selepas polemik yang melib atkan Asraf dengan Hamzah Hussin)yang melibatkan pula Shahnon Ahmad dan Kasim Ahmad. Polemik ini berligar tentang konsep kesusasteraan Islam. Polemik ini menjadi faktor yang lebih mempercepatkan lagi kemunculan teori-teori sastera Melayu di Malaysia.

KEPADA PENGUNJUNG WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Anda merupakan pengnjung bertuah iaitu pengunjung ke 10000 pada 12 Jul 2010. Sila berikan maklumat lengkap anda atau hubungi saya menerusi emel a.halim@upsi.edu.my untuk memiliki secara percuma dua naskah buku iaitu antologi puisi `Meraut Air Limppah` dan sebuah buku `Mendekati puisi Melayu tradisional`. Tahniah.

KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA

POLIMIK ASRAF DENGAN HAMZAH

Polemik sastera di antara Asraf dan Hamzah Hussin (foto, Kanan)turut merancakkan perkembangan genre

kritikan. Perselisihan pendapat dan perbezaan pandangan terhadap seni sastera telah mengheret kedua-dua tokoh ini ke dalam kancak perdebatan yang sangat kritis dan analitis. Buah fikiran yang diberikan sangat teoretikal dan bernas dengan idea-idea seni untuk seni dan seni untuk masyarakat.Tulisan-tulisan lebih menjuruskan kepada kritikan teoretikal tentang teori sastera dan keunggulan karya sastera. Polemik ini telah mewarnai perkembangan genre kritikan sastera Melayu pada waktu kemudiannya. Banyak tulisan tersebut disiarkan dalam majalah dan akhbar. Di antaranya ialah tulisan Asraf yang berjudul `Mencari pembaharuan dalam kesusasteraan Melayu` disiarkan dalam majalah Mastika keluaran Mei 1950. Usman Awang pula dengan kritikannya yang berkisarkan kepada isu sastera sebagai cermin masyarakat dan tempat pernyataan perasaan (Mana Sikana,1985:171). Usman mengecam karya sastera yang penuh dengan keindahan dan menganggapnya tidak bertanggungjawab. Bakhtiar Jamily pela membangkitkan pandangan kritisnya tentang sifat sastera yang seharusnya realitas dan sosialitas sifatnya. Bakhtiar juga semangat sosialismenya dengan beraani mengkritik kaum pemodal dan mengajak masyarakat menentangnya. `Awam -il Sarkam tidak terkecuali memberi kritikan terhadap sastera. Awam melontarkan idea sastera sebagai penghubung masyarakat, yang memberi manfaat kepada masyarakat dan bukannya suatu entity yang terasing dari kehidupan manusia.

Friday, July 9, 2010

KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA

....sambungan catatan lalu

ERA SEBELUM MERDEKA


Dalam tahun 1950-an, perkembangan kritikan makin rancak dengan kemunculan beberapa penulis dan pengkritik dari golongan ASAS 50. antara mereka yang penting sebagai tokoh kritikan ialah Asraf dan Hamzah (Hashim Awang,1988:104). Tokoh-tokoh lain yang turut terlibat ialah Usman Awang (foto, kanan bawah), Keris Mas (foto kiri), Abu Zaki Fadhil, A.Samad Ismail (foto, Kanan atas) dan Masuri S.N., Zubir Osman, Abdul Salam dan Awam-il Sarkam yang turut terlibat memberi pandangan dan penilaian terhadap karya-karya dan teori sastera, namun tulisan Asraf dan Hamzah lebih ke depan kerana terlibat secara langsung dalam polemik sastera yang berlaku pada tahun 1950-an.
Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi perkembangan genre kritikan ini, antaranya ialah pertumbuhan pesat persuratkhabaran dan majalah. Surat khabar dan majalah menjadi medan kepada para penulis dan pengkritik melahirkan buah fikiran dan pendapat tentang pelbagai isu. Faktor nasionalisme juga boleh dianggap sebagai turut membantu peerkembangan genre kritikan. Penulis dan pengkritik dalam masa yang sama adalah juga seorang pejuang kemerdekaan dan penentang penjajah. Suara-suara kritikan diluahkan menerusi tulisan dan karya kreatif. Sedikit demi sedikit, teknik dan penggunaan bahasa telah beralih dari beraliran romantis kepada aliran realisme, daripada bahasa indah dan puitisme kepada gaya bahasa patriotik dan mudah, ringkas serta denotatif.

Thursday, July 8, 2010

KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA: ERA SEBELUM MERDEKA

ERA SEBELUM MERDEKA

Ramai sarjana sastera Malaysia seperti Hashim Awang, Mana Sikana, Ismail Hussein, Kassim Ahmad dan Yahya Ismail menganggapkan bahawa tradisi kritikan sastera di Malaysia dalam pengertian modennya bermula dalam tahun 1950-an. Pandangan ini berasaskan kepada perkembangannya seiring dengan kemunculan generasi sasterawan tahun 50-an atau dengan nama ringkasnya ASAS 50. Hashim Awang meletakkan Aminuddin Baki sebagai seorang perintis kepada perkembangan kritikan Melayu moden. Tulisan Aminuddin Baki yang bersifat kritikan terhadap novel Korban Kesucian karya Keris Mas telah disiarkan dalam akhbar Utusan Zaman keluaran 12 Jun 1949 (Hashim Awang,1988:104).

Aminuddin Baki (foto)yang menulis kritikannya dengan judul `pandangan seorang penuntut tinggi kita tentang sebuah buku` menyorot secara formalistik novel Korban Kesucian dengan menyatakan bahawa temanya ialah soal masyarakat, plotnya seperti sungai mengalir dan dia mempertikaikan bahasa Keris Mas yang teradun dengan bahasa Inggeris sambil menjelaskan cara-cara yang sebaiknya memperkenalkan perwatakan (Mana Sikana,1985:168-169). Penelitian Aminuddin yang bersifat struktural ini boleh dianggap sebagai satu contoh kritikan praktikal yang bermutu hasilnya pada waktu itu. Aminuddin telah menjangkau sempadan teoretikal dan analitis dengan mengaplikasikan pendekatan formalistik atau struktural dan kritikannya.
Tulisan Aminuddin, telah membawa genre kritikan sastera Melayu ke tahap yang lebih baik dan meninggal jauh tradisi awal yang dicetuskan oleh Mohd Yusuf Ahmad, Kabhaa, Lebai Ketayap dan Begawan Nurda. Dengan perkembangan ini, genre kritikan sastera Melayu melangkah ke era baharu dengan sifat keperibadian yang lebih mantap.

Wednesday, July 7, 2010

PERKEMBANGAN KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIAEra Sebelum Perang Dunia Kedua

....Sambungan catatan lalu

Menurut Hashim Awang (1988), tulisan kritikan dalam era ini juga lebih bersifat objektif dengan penilaian-penilaian yang dangkal. Sifat kritikan pada tahap ini membayangkan tahap permulaan genre kritikan di Tanah Melayu yang boleh disifatkan sangat baharu dan sangat kekurangan ilmu. Para pengkritik yang mengkritik rata-ratanya adalah golongan wartawan dan penulis yang berkerja secara sambilan. Oleh itu, kritikan yang dilakukan tidak menggambarkan mutu analitik sebagaimana sifat dan bentuk karya kritikan sastera yang difahami hari ini.
Terdapat juga beberapa tulisan yang membicarakan cerpen-cerpen Ishak Hj Muhammad dan Abdul Rahim Kajai dan ternyata tulisan-tulisan itu bercorak sanjungan dan lebih awal dari itu tulisan Keris Mas tentang Sejarah Melayu sendiri (Mana Sikana,1985:169). Haluan tulisan tidak mencerminkan satu pemikiran yang merdeka terhadap teks, sebalik secara objektif ianya terikat kepada dasar emosi penulis itu sendiri, sehingga tulisan itu kelihatan mendatar sifatnya. Namun, sebagai penanda kepada permulaan perkembangannya, tulisan kritikan yang dihasilkan itu, boleh diiktiraf sebagai mempunyai nilai dan roh kritikan sebagaimana yang difahami hari ini, sesuai dengan zamannya. Tujuan kritikannya pula lebih cenderung kepada usaha untuk mengukuhkan pemahaman terhadap pergolakan yang berlaku khususnya yang menyentuh soal-soal politik, ekonomi dan kehidupannya.

Tuesday, July 6, 2010

PERKEMBANGAN KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA

Perkembangan Dalam Era Sebelum Perang Dunia Kedua

Era sebelum Perang Dunia Kedua merangkumi tahun-tahun 1930-an hingga tahun 1940 dan 1941. Kritikan dalam era ini lahir mula membentuk tradisinya bersama-sama dengan perkembangan penulisan cerpen yang pesat berlaku ketika itu. Penulisan kritikan wujud secara kecil-kecilan dan tidak mencapai tahap kritikan yang bermutu.
Beberapa kritikan yang muncul ketika itu ialah hasil tulisan Keris Melayu (1935) yang berjudul Tun Seri Lanang dan Abdullah Munsyi yang tersiar dalam Majalah Guru pada 1 Julai 1935. Mohd Yusuf Ahmad juga menulis kritikan berasaskan karya Abdullah Munsyi. Kritikan beliau berjudul Kita dengan Abdullah Munsyi disiarkan dalam akhbar Majlis pada 22 Ogos 1935. Kabhaa pula menghasilkan kritikan yang berjudul Anak Negeri dengan Munsyi Abdullah yang diterbitkan dalam akhbar Majlis pada 3 September 1935. Tokoh-tokoh lain yang dikira turut memulakan tradisi ini ialah Lebai Ketayap, Begawan Nurda dan Aminuddin Baki. Tulisan kritikan Lebai Ketayap lebih bersifat semborono dan kecaman (Mana Sikana,1985:168). Di antara contoh tulisan Lebai Ketayap yang mempunyai suara kritikan ialah “tuan belum layak ditempatkan di antara wartawan-wartawan, tuan tidak mengusul periksa lebih dahulu, tuan tidak berfikir dan timbang lebih lanjut…”. Berdasarkan tulisan ini, kritikan Lebai Ketayap bersifat impresionistik kerana banyak memuatkan perasaannya secara emosional dan berlebihan dalam kritikannya. Demikian juga dengan tulisan Begawan Nurda yang mengecam Shamsuddin Salleh kerana kesalahan fakta dalam Cermin Hidup (Mana Sikana,1988:11).

Monday, July 5, 2010

KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA: FAKTOR PENYUMBANG


Perkembangan terkini kritikan sastera di Malaysia sangat relatif kepada beberapa perkembangan baharu seperti kemunculan teori sastera Melayu, kemunculan lebih ramai tokoh pengkritik sastera, kerancakan kegiatan penulisan kritikan dan kerancakan aktiviti wacana teori. Perkembangan ini telah membuka lembaran baharu bidang kritikan sastera Melayu di negara ini. Setelah melalui tiga tahap perkembangan, usia sejarah kritikan sastera Melayu (jika diambil kira tahun 1935) kini melebihi 70 tahun. Usia ini menggambarkan kesediaan kritikan sastera Melayu memasuki era pemantapan yang akan menceriakan daerah kematangannya pada masa-masa hadapan.
Selain daripada beberapa perpembangan yang disebutkan, kesedaran Islam juga menjadi satu faktor penting yang mempengaruhi kegiatan kritikan sastera di Malaysia. Para pengkritik yang mempunyai asas agama yang kuat lebih cenderung menggunakan teori-teori sastera berteraskan agama untuk melakukan kritikan. Contohnya Shafie Abu Bakar, Mohd Affandi Hassan dan S.Othman Kelantan. Selain itu, terdapat juga tokoh-tokoh kritik wanita seperti Ungku Maimunah Tahir (Foto, kanan di atas), Samsina Abdul Rahman dan Noriuah Taslim yang memanfaatkan pendekatan tauhid dalam kritikan sastera.

Sunday, July 4, 2010

KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA : PENGENALAN AWAL


Bidang kritikan sastera di Malaysia tidak bergerak seiring dengan bidang sastera yang lain. Menurut Kassim Ahmad (Foto), kritikan di Malaysia bermula pada tahun 1950-an (Rahman Shaari,1988:1). Berasaskan pandangan Kassim, ternyata, bidang kritikan muncul 30 tahun terkemudian berbanding dengan perkembangan penciptaan karya kreatif yang sudah bermula pada tahun-tahun 1920-an lagi.Wong Seng Tong (1973) pula berpendapat, kritikan sastera di Malaysia bermula pada tahun 1935 dengan merujuk kepada tulisan Keris Melayu. Pendapat Wong Seng Tong dan Kassim Ahmad masih boleh dibahaskan, kerana terdapat jutga pandangan-=opandangan lain yang dikemukakan oleh sarjana Melayu seperti Hashim Awang, Ungku Maimunah Tahir.
Pandangan Hashim Awang dan Ungku Maimunah (dalam Rahman Shaari,1988:7) terhadap ruang yang boleh diguna pakai bagi menjelaskan sebaik mungkin jenis-jenis tulisan yang pernah dihasilkan oleh tokoh-tokoh sastera Melayu pada awal abad ke-20 yang boleh dikategorikan sebagai kritikan. Sebagai satu bidang baharu di negara ini, kritikan sastera bergerak agak perlahan berbanding sastera kreatif, namun demikian, menurut Hashim Awang, perkembangan itu tetap bertenaga untuk melahirkan riak gelombang yang dapat membentuk tahap-tahap khusus dengan penonjolan ciri-ciri tersendiri (Hashim Awang,1997:102).
Berpandukan kepada tulisan Hashim Awang (1997), kritikan sastera Melayu dapat ditelusuri kepada tiga, tahap yang penting iaitu tahap sebelum perang Dunia Kedua, tahap sebelum kemerdekaan dan tahap zaman kemerdekaan. Pembahagian tiga tahap perkembangan ini tidaklah mutlak sifatnya, kerana perkembangan terkini bidang kritikan sastera ini sentiasa relatif kepada perkembangan-perkembangan terbaharu dalam sastera negara. Berasaskan kepada perkembangan baharu dalam bidang kritikan sastera Melayu di Malaysia boleh dibahagiakan kepada empat era perkembangan, iaitu era sebelum perang dunia kedua, era sebelum merdeka, era selepas kemerdekaan dan era pemantapan.

KRITIKAN SASTERA DI MALAYSIA

Saya telah membincangkan sejarah dan perkembangan kritikan sastera di Barat, termasuk pendekatan kritik berasaskan teori-teori kritikan sastera Barat. Untuk catatan baharu bagi mbeberapa siri akan datang dalam blog ini akan dibincangkan pula Sejarah dan perkembangan kritikan sastera di Malaysia, termasuklah pendekatan kritikan menggunakan teori-teori sastera mandiri (teori-teori yang dibina atau dijana sendiri olreh sarjana Melayu di Malaysia).

Thursday, June 24, 2010

TEORI DALAM BIDANG ILMU LAIN

Terdapat persoalan yang lazim dipertanyakan kepada saya, bolehkah teori-teori yang terdapat dalam bidang ilmu lain seperti agama, politik, pengurusan, geografi dan lain-lain digunakan dalam kritikan sastera. Jawapan saya, boleh. Asalkan teori-teori tersebut sesuai dengan fenomena yang ingin kita kritik, fenomena yang yang ingin dikaji. Satu perkara yang perlu diketahui oleh pengkritik ialah, ilmu sastera merentas, mendokong, memancarkan dan mengungkap segala bidang ilmu.Kita biasa dengan sub-sub bidang dalam kajian ilmu kesusasteraan seperti sastera agama, sastera sejarah, sosiologi sastera dan lain-lain.Dalam teks-teks kesusasteraan pula terungkap pelbagai perkara yang meliputi segala aspek kehidupan baik ekonomi, persekitaran, perniagaan, sistem keluarga, agama, budaya, bahasa, pendidikan dan lain-lain. Kerana itu, jika terdapat teori dalam bidang ilmu apapun apa pun, jika ianya sesuai maka boleh digunakan. Saya turunkan contoh berikut, sekiranya pengktitik ingin memahami gelagat pengurusan persatuan penulis, agensi yang mengendalikan urusan sastera, maka wajar pengkritik mendalami teori-teori pengurusan. Demikian juga sekiranya pengkritik ingin memahami aspek kauseling dan psikologi, tentu ia wajar memahami teori-teori tentang kaunseling itu. Dalam sastera terdapat teori-teori berasaskan psikologi seperti yang dikemukakan oleh Sigmund Frued, Curl Jung, Harold Bloom dan Lacan yang juga berkait rapat dengan bidang psikologi dan kaunseling. Maka ia sesuai digunakan.

Tuesday, June 22, 2010

PENDEKATAN KRITIK BERASASKAN TEORI MARXISME


Seperti yang disebutkan sebelum ini bahawa teori Marxisme muncul bukannya disebabkan fenomena-fenomena kesusasteraan, sebaliknya lebih disebabkan oleh fenomena-fenomena sosial yang berkait dengan pertentangan kelas dalam sistem ekonomi, kekuasaan dan pengaruh politik. Walau bagaimanapun, fenomen-fenomena sosial ini juga berkait rapat dengan kesusasteraan. Marxisme meletakkan kesusasteraan dalam struktur yang tinggi dalam sisitem sosial. Realiti dalam teks sebenarnya adalah cerminan daripada realiti dalam masyarakat.
Ahli kritik sastera melihat, ruang sosial dan ekonomi yang dibincangkan oleh teori Marxisme membuka ruang yang luas untuk memahami fenomena tentang isu-isu sosial seperti kemiskinan, setinggan, buruh, perebutan kuasa, penindasan, kezaliman dan lain-lain dalam teks kesusasteraan. Oleh kerana itu, untuk memahami fenomena ini, pengkritik lazimnya menggunakan dasar-dasar teori Marxisme mengkritik teks.
Terdapat beberapa model kritik berasaskan teori Marxisme seperti model pencerminan, model berpusatkan bahasa, model pengetahuan negatif, model genetik dan model penerbitan. Pengkritik boleh menggunakan model-model ini untuk mengkritik teks kesusasteraan sesuai dengan tema dan kandungan teks tersebut. Misalnya pengkritik boileh menggunakan model Pencerminan seperti yang dikemukakan oleh George Lukaas bagi memahami perkaitan bentuk realiti di dalam novel Shit karya Shahnon Ahmad dengan realiti politik dalam negara era pertembungan Mahathir-Anwar Ibrahim. Atau menggunakan teks yang sama untuk memahami konsep `pandangan dunia` (world view) berasaskan model Genetik seperti yang dikemukakan oleh Lucien Goldman.

Monday, May 24, 2010

PENDEKATAN FEMINISME

Dalam kajian sastera, pendekatan Feminisme bertujuan untuk memahami peranan, kedudukan dan keterlibatan wanita dalam kesusasteraan. Pendekatan ini bersandarkan kepada idea-idea Feminisme yang berkisar kepada kedudukan wanita sebagai pengkritik, penulis dan juga sebagai watak-watak dalam teks.
Terdapat banyak jenis kritikan Feminisme, antaranya kritikan Feminis Psikoanalitik, kritikan Feminis Lesbian, kritikan Feminis ideologi, kritikan ginokritik, kritikan feminis ras dan kritikan Feminis sosialisme. Cara dan kaedah memahami dan mendekati sesuatu persoalan wanita itu menjadi pendekatannya juga berbeza-beza.
Kritikan Feminis Psikoanalitik timbul kerana penentangan terhadap idea Frued dan Lacan. Kritikan Feminis ras timbul akibat penentangan terhadap penindasan ras khususnya akibat perbezaan warna kulit hitam dan putih.
Tokoh-tokoh wanita seperti Mary Ellman, Elaine Showalter, Cixious, Julia Kristive bangkit bagi menunjukkan bahawa wanita tidak selemah yang ditanggapi oleh golongan lelaki dan mereka berusaha menampilkan dan menolongkan kelebihan dan kehebatan feminisme sebagai mempunyai peranan dan kedudukan yang sama dalam masyarakat.
Dalam banyak-banyak kritikan Feminisme, kritikan ginokritik yang dipopularkan oleh Elaine Showwalter merupakan pendekatan kritik Feminisme yang amat popular. Kritikan ini menyusuri peranan wanita sebagai pembaca (women as reader and consumer) dan wanita sebagai penulis (women as writer).
Pendekatan kritikan melihat wanita sebagai pembaca berusaha untuk membolehkan wanita memahami imej atau citraan wanita dalam teks-teks yang ditulis oleh penulis lelaki. Dari situ wanita boleh mengkaji dan membetulkan imej-imej wanita yang tidak benar sebagaimana yang ditulis oleh penulis lelaki.
Pendekatan kritik yang melihat wanita sebagai penulis pula disebut sebagai ginokritik. Pendekatan ini melihat wanita sebagai sumber yang menerbitkan makna teks. Penulis wanita harusnya memiliki suatu rangka kerja bersistematik untuk mengemukakan imej-imej, perwatakan dan perjuangan yang boleh mencabar dan menentang serta merobohkan apa yang sudah dikonsepsikan oleh kaum lelaki sebelum ini (Mana Sikana,2005:289).

PENDEKATAN SEMIOTIK

Pendekatan Semiotik merupakan salah satu kritikan yang penting dan popular dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Pendekatan ini kritik ini menggunakan prinsip-prinsip teori Semiotik sebagaiamana yang yang dikemukakan oleh beberapa orang tokoh seperti Fredinand de Saussure, Sander Pierce, Micheal Riffaterre, Umbarto Eco, Jurij Lotman dan lain-lain.
Pendekatan ini menitikberatkan soal kebahasaan dengan penumpuan kepada mencari dan memahmi makna menerusi sistem lambang (sign) dan perlambangan dalam teks. Asas kepada kritikan ini ialah kepercayaan bahawa makna bahasa ditandai dengan sistem lambang dan perlambangan. Lambang dan perlambangan ini pula mempunyai hubungan dengan psikologi manusia dalam sesebuah masyarakat. Makna dalam teks dapat difahami dengan mentafsir lambang dan perlambangan yang hadir dalam teks dan dihubungkan pula dengan penerimaan umum dalam sesebuah masyarakat.
Semiotik mungkin bermula awal iaitu semenjak zaman Plato lagi. Namun, untuk beberapa tempoh waktu, ianya tidak dipentingkan terutamanya dalam era penolakan epistimologi teori ini. Walau bagaimanapun, selepas kurun ke-17, Semiotik muncul semula dengan lebih bertenaga. Beberapa cadangan supaya kajian secara mendalam tentang bahasa yang lebih sistematik perlu diwujudkan telah disuarakan oleh ramai pemikir falsafah seperti Ferdinand de Saussure dan Charles Sander Peirce.
Istilah Semiotik telah digunakan oleh Charles Sander Peirce untuk merujuk kepada satu cabang autonomous sains. Peirce boleh dianggap sebagai seorang pemula Semiotik. Beliau membezakan tiga jenis lambang iaitu ikonik, indekisal dan simbolik (Terry Eagleton,1993:111). Di antara Peirce dan Saussure ada perbezaan yang jelas dalam penekanan terhadap lambang ini. Saussure merujuk lambang secara wewenang kepada penandanya.
Pengasas utama pendekatan Semiotik dalam kajian kesusasteraan ialah Jurij M. Lotman yang menulis kertas kerja dalam buku mengenai teori dan metodologi Semiotik (Mana Sikana,1990:18). Pendekatan ini tumbuh dan berkembang di Barat pada sekitar tahun-tahun awal kurun ke 20. Tokoh-tokoh penting di belakang Semiotik ialah Saussure, Peirce, Lotman, Jonathan Culler, Micheal Riffaterre dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun setiap tokoh ini mempunyai pandangan yan berbeza terhadap konsep lambang dan perlambangan, meskipun asas teorinya sama iaitu memahami makna berasaskan sistem lambang dan perlambangan. Oleh kerana itu, pengkritik yang ingin menggunakan pendekatan ini harus terlebih dahulu memahami idea Semiotik tokoh-tokoh ini.

Wednesday, May 19, 2010

PENDEKATAN FENOMENOLOGI


Pendekatan Fenomenologi merupakan salah satu kaedah kritik teks berasas idea falsafah batiniah. Pendekatan ini menggunakan idea-idea teori Fenomenologi yang pernah dipopularkan oleh ahli falsafah German iaitu Edmund Husserl (Foto kanan).
Edmund Husserl berusaha membina suatu kaedah falsafah bagi menjelaskan kepastian mutlak yang boleh dicapai dan dirasai dalam diri manusia. Idea ini dikemukakan setelah Edmund Husserl mendapati masyarakat Eropah sudah hilang keyakinan terhadap kehidupan akibat krisis tamadun kebendaan yang melanda masyarakat Eropah akibat daripada merebakannya modenisme. Husserl percaya bahawa keyakinan diri terhadap kehiduopan masih dapat dicapai oleh manusia dengan cara berfenomenologi.
Untuk mencapai keyakinan yang murni dan hakiki itu, teori Fenomenologi mencadangkan agar dilakukan pembersihan minda manusia daripada gangguan fenomenoma-fenomena yang sedia ada. Minda manusia menstilah dikosongkan dengan cara melakukan reduksi, yakni meletakkan fenomenologi yang sedia ada dalam minda `di luar minda`, sementara waktu. Langkah seterusnya barulah menyediakan ruang transedental untuk membolehkan fenomena-fenomena yang murni masuk ke dalam minda. Dalam hubungan antara fenomena sejati dengan minda yang bersifat transendental itu, manusia dapat mengamati dan menikmati fenomena-fenoma yang sejati itu tanpa ada `gangguan` atau unsur-unsur luar kerana minda manusia sudah bersih dan kosong daripada fenomena-fenomena sedia ada.
Pendekatan ini sedikit sebanyak dipengaruhi formalis Rusia. Sebagaimana Fomalistik Rusia menolak objek sebenar untuk mengetahui sesuatu, demikian juga dengan Fenomenologi ini. Ia menolak pengaruh dan peranan unsur lain di luar diri manusia sebagai faktor yang menentukan makna, sebaliknya makna itu dapat dicari dan difahami atas potensi kendiri.
Pendekatan ini sangat sesuai untuk memahami pengalaman estetik pembaca terhadap sesebuah karya kesusasteraan. Pendekatan ini juga sesuai dilakanakan dalam bentuk eksperimen bagi memahami tanggapan dan pengalaman estetik pembaca ketika membaca teks.
Pendekatan ini tidak begitu terkenal, tetapi ada pengaruhnya yang besar dalam aliran kritikan Geneva terutama dalam era tahun 1940-an hingga 1950-an. Beberapa tokoh kritikan yang penting waktu itu ialah Georges Poulet dari Belgium, Jean Pierre Richard dari Perancis, Jean Starobinki dan Jean Rousset dari Swiss, Emil Staiger dan J.Hillis Miller dari Amerika Syarikat (Terry Eagleton,1983:65).
Pendekatan Fenomenologi menjelaskan bahawa kesedaran tidak hanya dapat dicapai secara empiri tetapi juga bersifat transendental. Transendental diletakkan pada tempat yang paling tinggi, kerana di sana dikatakan sebagai sumber dan asal usul bagi segala makna. Oleh itu dalam kritikan sastera, sesebuah karya dan pengkaryanya tidak begitu dipentingkan. Yang dipentingkan ialah penbacaan teks secara rohaniah yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar dirinya.
Teks adalah satu wadah yang tulin untuk kesedaran pengkarya. Aspek gaya dan semantik dianggap sebagai sebahagian daripada organik dari satu keseluruhan yang kompleks, sementara akal budi pengkarya menjadi dasar yang melengkapinya. Kesebenaran tidak boleh dilihat kepada keadaan luaran pengkarya, tetapi sebaliknya harus dilihat sebagaimana kesedaran yang wujud di dalam teks. Oleh itu, pengkritik harus melakukan penerjunan langsung ke dalam teks untuk melakukan penginterpetasian.
Menurut Husserl, bahasa sesebuah karya sastera adalah merupakan lebih daripada suatu ekpresi makan dalaman. Oleh yang demikian, bahasa tidak mendapat tempat yang tinggi dalam pendekatan ini. Fenomenologi menekankan kepada tindakan melihat sesuatu fenomena sebagai hal universal, bebas dan tidak terikat kepada bahasa. Dalam erti kata lain, bahasa hanya pemberi makna kepada makna yang dikeluarkan dari dalaman diri.

Thursday, May 6, 2010

PENDEKATAN SOSIOLOGI

Pendekatan Sosiologi dalam kritikan sastera ialah satu kaedah kritikan yang menggunakan prinsip-prinsip teori Sosiologi. Sosiologi merupakan salah satu bidang sains sosial. Walaupun Sosiologi bersumberkan bidang sains sosial, namun ia tetap mempunyai hubungkait dengan kesusasteraan. Sosiologi berkait rapat dengan aspek sejarah sebagaimana yang dibincangkan dalam pendekatan Historikal sebelum ini. Sosiologi melibatkan pelbagai perkara yang melibatkan latar sosial masyarakat baik di dalam teks mahupun di luar teks. Aspek-aspek yang menjadi teras kemanusiaan dan kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, budaya dan etika sosial akan turut dilihat sebagai unsur-unsur penting yang mempengaruhi kepengarangan dan latar tekstual karya..
Falsafah pemikiran Auguste Comte (1798-1875) yang meletakkan sosiologi sebagai ilmu yang tertinggi dan patut dipelajari, maka kritikan sastera dan penulisan teksnya juga turut dipengaruhinya. Pemikiran Auguste Comte telah mendapat sambutan yang hangat dan turut mempegaruhi pemikiran ahli falsafah Inggeris John Staurt Mill. Lanjutan daripada permikiran inilah maka berkembangnya pengaruh positivisme dan aliran realisme dalam kesusasteraan Perancis dan Barat (Abdul Halim Ali,1998:4).
Secara ringkas, pendekatan ini memberi penekanan kepada aspek aspek-aspek sosial tentang bagaimana seseorang rakyat atau individu itu seharusnya menjadi anggota masyarakat yang berguna, bertanggungjawab demi kepentingan masyarakat umumnya. Dalam hal ini, pendekatan Sosiologi tidak dapat lari dari turut membicarakan tentang pengkarya. Aspek sosiologi pengkarya akan diteliti sama. Sebelum memasuki perbicaraan intrinsik karya, riwayat hidup pengarang termasuk tempat lahir, sosiolisasi, pendidikan, alam sekitar, status sosial, nilai-nilai kehidupan dan sebagainya hendaklah ditinjau terlebih dahulu (Mana Sikana, 1983:110).
Menggunakan teori Sosiologi dalam kritikan kesusasteraan mengkehendaki pengkritik mendalam ilmu sosiologi. Pengkritik perlu mahir mengenalpasti aspek-aspek sosiologi yang berkait dengan teks dan pengkarya di samping mampu menghubungkan sosiologi itu dengan kesusasteraan.

Sunday, May 2, 2010

PENDEKATAN PSIKOANALISIS

Pendekatan ini berasaskan idea pemikiran bawah sedar daripada teori Psokoanalisis. Pendekatan kritikan berasaskan idea Psikoanalisis bertujuan mengamati teks-teks kesusasteraan dengan cara menghubungkannya dengan aspek kejiwaan dan pemikiran bawah sedar.
Beberapa orang pemikir yang memberi perhatian dalam aspek kejiwaan ini ialah Sigmun Freud, Jung, Adler, Brill dan lain lagi (Mana Sikana,1983:118). Frued misalnya sangat terkenal dengan id, ego dan super-ego. Kesemua ini menurut Frued mempunyai tugasnya yang tersendiri. id misalnya sentiasa mendorong kepada keseronokan, kejayaan dan kehendak naluri. ego pula berperanan mententeramkan id, super ego berfungsi sebagai pelindung dari sebarang perkara yang cuba meruntuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sosial moral dan sebagainya.
Selain Frued, kritikan berasaskan idea Psikoanalisis juga boleh bersandarkan pada idea tipa induk oleh Curl Jung, kepengaruh oleh Harold Bloom dan struktur bahasa dalam pemikiran bawah sedar oleh Jacques Lacan.
Pendekatan kritikan psikoanalisis telah melahirkan beberapa tanggapan yang berkait langsung dengan proses kepengkaryaan, seperti aliran kesedaran (conscious) dan separuh sedar (subconscious). Pengkarya dikatakan mendapat ilham secara separuh sedar, kemudian dia akan menggunakan ilham itu untuk berkarya. Sewaktu berkarya pengkarya berada dalam sedar. Sesuatu karya akan dianggap baik jika sekiranya dalam waktu subconscious pengkaarya dapat melukiskan apa-apa yang tergambar sewaktu dia mengalami subconscious itu.
Pendekatan Psikoanalisis sangat sesuai diterapkan terhadap teks dan juga pengarang. Aspek kejiwaan watak-watak dalam teks dapat ditelusuri dengan baik terutama watak-watak yang mengalami tekanan jiwa. Selain watak dalam teks, pendekatan inmi juga dapat digunakan untuk menyelusuri proses kepengkaryaan pengarang dalam menghasilkan karya.

Sunday, March 21, 2010

PENDEKATAN STRUKTURAL

Pendekatan Struktural berasaskan kepada idea struktur dalam teori Struktural. Teori Struktural berkembang luas pada dekad 1960-an sebagai suatu usaha untuk menerapkan kaedah dan wawasan Ferdinand de Saussure pengasas linguistik moden kepada kesusasteraan (Terry Eagleton,1983:106). Saussure ialah seorang ahli falsafah Swiss (1857-1913) percaya bahawa bahasa mempunyai struktur dalaman tersendiri dan peraturan-peraturannya yang sistematik (Charles E Bressler, 1999:89). Peraturan-peraturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa termasuk bunyi-bunyi yang dikenalpasti sangat bermakna, berbagai kombinasi bunyi yang membentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikendalikan untuk menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan (Charles E Bressler, 1999:89).
Secara umumnya, teori Struktural ialah suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain, selain bahasa itu sendiri. Berdasarkan kepada pernyataan di atas, maka pendekatan Struktural memberi tumpuan penelitian terhadap aspek-aspek struktur yang membina teks. Struktur ini adalah perkara-perkara dalaman (content) yang membentuk rangka dan membangunakan sesebuah teks. Struktur sesebuah teks termasuklah tema, plot, perwatakan, bahasa, latar dan sudut pandangan (Mana Sikana,1983:82-83). Struktur ini adalah yang sangat biasa bagi genre novel, cerpen dan drama.
Pengkritik juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip teori Struktur jika ingin mengkritik teks kesusasteraan berasaskan idea struktur. Terdapat bebrapa prinsip teori yang patut difahami pengkritik, antaranya (1) keseluruhan,iaitu melihat perhubungan antara struktur secara keseluruhan, bukannya terpisah. (2) perkaitan; setiap satu stkrutur adalah berkait dengan sturktur yang lain. Tanpa perkaitan ini tidak mungkin makna teks dapat ditemui. (3) transformasi; makna terhasil daripada satu proses transformasi. tema kemiskinan terhasil kesan daripada perhubungan pemilihan bahasa dengan persoalan.(4) regulasi diri; stuktur bergerak dan berfungsi dalam lingkaran tekstual teks, bukannya akibat daripada pengaruh pengarang atau aspek-aspek di luar teks. (5) binari oposisi; maka terhasil daripada setentanfgan duaan.