SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Sunday, February 7, 2010

KRITIKAN SASTERA DI BARAT

Pengenalan

Kritikan sastera telah berkembang sebagai satu disiplin dalam pengkajian kesusasteraan sejak zaman Plato (424-347 S.M.) lagi iaitu kira-kita 2,400 tahun yang lalu. Kemunculan disiplin ini bergerak secara seiring dengan bidang teori dan penghasilan karya-karya kesusasteraan. Kemunculan karya kesusasteraan membuka luas ruang fenomena sastera. Teori sastera pula menyediakan landasan kepada pemahaman terhadap fenomena tersebut, manakala, bidang kritikan menyediakan kaedah yang menunjukkan cara menafsir fenomena sastera.
Ini bermakna kehadiran sesuatu karya akan menyusul selepas itu kerja-kerja kritikan sastera. Jelasnya, tanpa karya kesusasteraan, kritikan tidak mungkin berkembang dan teori sastera akan tinggal hanya sebagai teori murni. Oleh kerana, tiga bidang sastera ini menjadi nadi penting kepada kehidupan disiplin sastera itu. Kritikan sastera menjadi komponen pelengkap yang memberi nafas kepada teori dan karya-karya kesusasteraan.
Praktis kritikan ini terus merebak ke dalam kesusasteraan berbagai bangsa di dunia, khususnya di Barat, hinggalah ke rantau Nusantara, termasuk Malaysia. Walau bagaimanapun, praktis ini telah menjadi kacau bilau, akibat perbalahan dialetikal para penteori yang berbeza pendapat dalam memahami dan menafsir realiti fenomena sastera. Ekoran perbalahan itu, muncul pelbagai pendekatan dan teori yang relatifnya baharu dan berusaha mengenengahkan pemikiran masing-masing untuk menerangkan tentang `kebenaran` atau keyakinan terhadap realiti sastera dan segala perkara yang berkaitan dengannya.

No comments:

Post a Comment