SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Saturday, August 21, 2010

PENDEKATAN KRITIK SPB4L

Pendekatan kritik 4L berasaskan prinsip-prinsip teori Pemikiran Strategik Bersepadu (SPB4L) yang diperkenalkan oleh Mohd Yusof Hassan. Empat L yang menjadi teras pemikiran strategik dalam teori ini bermaksud, pemikiran Luhur, Lahir, Logik dan Lateral. Pemikiran strategik ini meletakkan asas kesepaduan tiga sumber pemikiran dan falsafah iaitu pemikiran Barat, Melayu dan Islam.
Asas yang perlu menjadi pegangan pengkritik ialah setiap pengarang atau sasterawan atau setiap masyarakat ataupun dalam setiap teks kesusasteraan mengandungi unsur-unsur pemikiran luhur, lahir, logik dan lateral ini. Pendekatan ini juga mengkehendaki pengkritik mengunakan kaedah holistik dan bersepadu apabila mengkritik. Aspek instrinsik dan ekstrinsik mestilah diperlihatkan berhubungan dan berkait di antara satu sama lain.
Pendekatan kritik teori SPB4L mencadangkan kritikan terhadap teks diaplikasikan dalam dua kaedah iaitu kaedah Intrinsik (Dalaman) dan Kaedah Ekstrinsik (Luaran). Kaedah Intrinsik memerlukan pengkritik meneliti dan mengenalpasti aspek-aspek dalaman teks seperti tema dan persoalan, perwatakan, latar dan suasana, teknik dan stail. Manakala Kaedah Ekstrinsik pula mengkehendaki pengkritk meneliti aspek-aspek luaran yang berhubungan dengan aspek dalaman. Aspek-aspek luaran yang dimaksudkan ialah falsafah dan kepercayaan, psikologi dan kemanusiaan, sejarah dan kemasyarakatan serta estetika dan seni.
Pendekatan kritik Pemikiran Strategik 4L pernah diaplikasikan oleh Mohd Yusof Hassan ke atas novel Imam karya Abdullah Hussain. Matlamat akhir kritikan berasaskan pemikiran strategik 4L ini ialah untuk mengenengahkan kesusasteraan sebagai wadah pendidikan. Teks kesusasteraan diangkat sebagai pewacana yang membicarakan tentang peradaban bangsa yang menghasilkan kesusasteraan itu.

Thursday, August 12, 2010

PENDEKATAN KEUNGGULAN

Pendekatan keunggulan berasas prinsip-prinsip teori Teksdealisme yang dikemukakan oleh Mana Sikana. Teori ini percaya bahaw, cita-cita pengarang bergerak bersekali dengan kerja-kerja kreatifnya. Salah satu cita-cita pengarang yang paling asas ialah berharap karyanya dibaca dan diterima oleh khalayak. Selain itu, pengarang juga berharap karyanya dibicara dan kritik oleh khalayak, khususnya ahli kritik. Sukar untuk menerima tanggapan seseorang pengarang tidak menyertakan apa-apa cita-cita daripada kerja-kerja pengkaryaannya. Dalam hal ini, Teksdealisme percaya, cita-citanya paling murni dalam diri pengarang ialah teks dan diri berjaya mendapat tahap tertinggi (unggul) mengikut konteks penerimaan pembaca dan pengkritik pada sesuatu masa.
Dalam pengkaryaan, cita-cita menjadi faktor yang mendorong kemahuan atau merencat minat pengarang. Kepengarangan pula adalah proses kreatif yang panjang,unik, misteri dan kompleks. Dengan demikian, perjalanan pengarang dalam proses tersebut adalah satu pengalaman peribadi yang sarat dengan cita-cita dan menempuhi tahap-tahap pengalaman yang tidak sama.
Teori Teksdealisme melihat, cita-cita menuju ke tahap unggul menjadi runtunan kebanyakan pengarang. Dalam perjalanan munuju ke tahap ini, pengarang dipercayai akan melalui empat peringkat iaitu peringkat kehadiran, pelanggaran, pengukuhan dan individualiti.
Bagi mengenal pasti proses perjalanan menuju ke tahap yang lebih baik dalam karier kepengarangan, maka pengkaji harus meneliti setiap aktiviti yang berlaku dalam empat tahap itu tadi. Mencari singnifikasi keunggulan pengarang dan teks berserti kita seharusnya berupaya membukti pada setiap peringkat itu sesuatu yang sangat istimewa, signifikan dan luar biasa yang dilakukan oleh pengarang.
Aspek-aspek yang diakui istimewa dan mempunyai nilai signifikasi inilah yang menjadi penanda aras bagi mengesahkan bahawa seseorang pengarang atau sesebuah teks itu benar-benar berada dalam proses menuju keunggulan. Pendekatan Keunggulan memerlukan pengkritik memeriksa bukan sahaja teks yang dikaji tetapi juga pengarangnya juga. Aspek-aspek kontekstual sangatlah penting di samping biografi pengarang yang sangat penting bagi mengukur dan mempertimbangkan gerakan dalaman dan luaran yang dilakukan atau berlaku menuju tahap keunggulan itu tadi.
Terdapat empat prinsip yang perlu difahami oleh pengkritik iaitu prinsip kehadiran, pelanggaran, pengukuhan dan individualiti. Empat prinsip ini menjadi mata rantai yang mendokong prinsip keunggulan, sama ada keuggulan teks mahupun keunggulan pengarang. Setiap prinsip teori menuntut pengkritik mempersoalkan setiap tahap pengembangan idea teks bagi tujuan mendapatkan bukti-bukti yang akan membenarkan signifikasi menuju keunggulan. Umpamanya, pada prinsip pelanggaran, pengkritik perlu menyelongkari peringkat ini sekurang-kurangnya dengan tiga soalan sepertimana berikut:-

a. apakah yang dilanggari oleh pengarang?
b. Mengapa pelanggaran itu dilakukan?
c. Apakah kesan pelanggaran itu kepada
kepengarangan pengarang dan teksnya.

Selain daripada mempersoalkan idea-idea yang tergalur dalam teks, pengkritik juga melandasai kritikannya kepada dua aspek penting yang menjadi tunjang Teksdealisme, iaitu, keberanian. Keberanianlah yang mendorong pengarang melakukan sesuatu yang baharu, futuristik, bertentangan dan mungkin menimbulkan kontroversi. Keberanian Jebat menentang Hang Tuah dan sultan, menjadi ikonik zaman yang meletakkan teks hikayat Hang Tuah sebagai teks kesusasteraan yang unggul dalam sejarah kesusasteraan Melayu dan sejarah bangsa Melayu.
Tujuan akhir pendekatan ini ialah memberi pengiktirafan kepada pengarang dan teksnya pada kedudukan yang ideal atau unggul dalam sejarah kepengarangan dan zaman di mana pengarangan dan teks itu hadir menerusi pemeriksaan yang kritis terhadap proses kepengarangan seseorang pengarang. Dengan demikian sifatnya teori Teksdealisme, maka praktis kritikan berasaskan teori ini sangat-sangat bergantung kepada aspek biografi pengarang, kontekstual serta sejarah.
Menggunakan pendekatan ini bererti pengkritik perlu melakukan peneleitian yang mendalam terhadap (1) proses kreatif pengarang; lakukan dengan kaedah temubual dan pembaca kepustakaan; (2) meneliti secara terperinci teks-teks yang diungguli oleh pengarang; perhatikan secara halus aspek-aspek yang menampakkan perubahan, kemajuan dan perkara istimewa yang ditampilkan oleh pengarang; (3) memperhalusi sejarah kepengarangan pengarang; perhalusi pencapaiannya dan (4) analisis kritikan-kritikan pengkritik terhadap pengarang dan karyanya; khususnya karya yang paling idea, paling menonjol dan paling `mengangkat` diri pengarang itu.
Saya menyarankan pengkritik menggunakan senarai semak berfomatr sewaktu menganalisis teks menggunakan pendekatan Teksdealisme ini supaya pengkritik lebih mudah menelusuri perkembangan kepengarangan mengikut empat tahap dengan lebih mudah.

Saturday, August 7, 2010

PENDEKATAN PUITIKA MELAYU

Pendekatan puitika Melayu ialah pendekatan kritik yang berasaskan kepada prinsip-prinsip teori Puitika Sastera Melayu oleh Muhammad Haji Salleh. Teori Puitika Sastera Melayu meletakkan prinsip puitika (keindahan) dalam kesusasteraan Melayu tradisional sebagai dasasr teori. Tulisan penting Muhammad Haji Salleh tentang teori ini termuat dalam bukunya berjudul Puitika Sastera Melayu yang diterbitkan pada tahun 2002 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini sebenarnya merupakan hasil pemurnian dan pemantapan gagasan idea awal yang termuat dalam syarahan pengukuhan sebagai profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Syarahan ini dimuatkan dalam sebuah buku kecil dengan judul Puitika Sastera Melayu: Suatu Pertimbangan yang diterbitkan oleh Penerbit UKM pada tahun 1989.
Secara keseluruhan daripada buku ini, dapat dirumuskan, estetika (keindahan) menjadi induk yang mendasar pemikiran Muhammad terhadap kesusasteraan Melayu. Keindahan yang ditonjol sebagai asas yang menteorikan kesusasteraan Melayu itu digali daripada genre puisi dan prosa Melayu klasik. Salah satu kekuatan dan keunggulan kesusasteraan Melayu klasik pada Muhammad ialah kerana nilai keindahan yang terpadu di dalam karya-karya kesusasteraanya.
Mendekati teks kesusasteraan berasaskan teori ini, bermakna pengkritik meletakkan diri mereka pada landasan puitika dengan hasrat untuk membuktikan kehadiran ciri-ciri estetika yang membina makna teks. Muhammad menjelaskan secara terperinci ciri-ciri keindahan yang menjadi teras puitika kesusasteraan Melayu, iaitu:-

a. keindahan dalam mengajar atau mendidik
b. keindahan dalam pengungkapan kesedihan dan kesusahan
c. keindahan dalam penceritaan
d. keindahan dalam rasa
e. keindahan yang asli

Ciri-ciri keindahan yang ditemui oleh Muhammad kemudiannya mewajarkan hasil penerokaan oleh I.V.Braginsky yang menghalusi teks kesusasteraan Melayu klasik pelbagai genre bagi mencari asas-asas untuk membina konsep keindahan dalam kesusasteraan Melayu klasik.

Ruang lingkup keindahan yang ditumpukan dalam teori agak luas. Oleh kerana itu, pengkritik perlu lebih teliti memilih teks-teks yang benar-benar sesuai yang memiliki kesemua unsur keindahan yang disebutkan itu. Untukb membuktikan unsur keindahan yang bersifat mengajar, mendidik; keindahan yang mengungkapkan kesedihan dan kesusahan dan keindahan dan penceritaan tentu tidak sukar bagi seseorang pengkritik, namun untuk membuktikan keindahan dalam rasa, pengkritik memerlukan ilmu bantu yang lain yang dapat dijadikan piawai mengukur atau menjeniskan rasa. Demikian juga dengan keindahan yang asli. Sejauh manakah pengkritik mampu membuktikan keaslian cerita dalam sesebuah teks, sedangkan pengkritik kti sendiri jauh daripada teks tersebut dan mungkin jauh daripada pengalaman sebenar pengarang?

Untuk menggunakan pendekatan ini maka pengkritik wajar memberi pertimbangan pada dua perkara terakhir yang saya sebutkan itu. Walau bagaimanapun, unsur keindahan dalam pengajaran, penceritaan dan pengungkapan kesedihan itu tidak sdukar untuk ditelusuri dalam teks, khususnya teks prosa, baik yang moden atau yang tradisional.

Saya mencadangkan pengkritik yang berhajat menggunakan pendekatan ini, boleh memilih novel `Mereka yang tertewas` karya Hasanuddin Md Isa dijadikan sebagai teks kajian. Berasaskan pengalaman membaca noveltersebut, sayaa percaya pendekatan puitika Melayu dapat membuktikan puitika Melayu yang merangkumi lima aspek keindahan yang ditumpukan dalam teori Puitika Sastera Melayu.

Wednesday, August 4, 2010

WEB e-jurnal teorisasteraPara pengunjung blog ini dialu-alukan untuk melayari web e-jurnal teorisastera di alamat http://jurnalteori.webs.com untuk berkongsi ilmu tentang teori dan kritikan sastera. Anda dialu-alukan juga mendaftar sebagai ahli dan menyumbang artikel sebagai perkongsian manfaat. e jurnal masih dalam peringkat pembinaan. Oleh itu, sumbangan karya amatlah dialu-alukan.

BUKU TERBAHARU PROF. UNGKU MAIMUNAH


KEDUDUKAN ILMU DALAM KESUSASTERAAN: TEORI DAN PRAKTIS


Para meinat dan penggiat sastera wajar memanfaatkan dua buah buku terbaharu hasil suntingan Profesor Dr. Ungku Maimunah Mohd Tahir, Felo Penyelidik Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM. Buku yang dimaksudkan itu ialah KEDUDUKAN ILMU DALAM KESUSASTERAAN: Teori dan Praktis. Buku ini menghiumpunkan beberapa buah esei kritikan kritis tentang konsep ilmu dan cerita dalam kesusasteraan. Teras perbahasan dan penghujahan disandarkan kepada Islam dan praktisnya berasaskan pada idea teori Persuratan Baru. Buku ini amat bergunakan kepada penggiat sastera khususnya yang terlibat dalam dunia teori dan kritikan sastera, penggiat, pencinta kesusasteraan, sarjana, mahasiswa pusat pengajian tinggi dan sesiapa sahaja yang inign memperluaskan pengetahuan tentang ilomu kesussasteraan.

Tuesday, August 3, 2010

PENDEKATAN KONSEPTUAL KATA KUNCI

Kaedah Kritik Berasaskan Pendekatan Konseptual Kata Kunci

Pendekatan Konseptual Kata kunci bertujuan untuk menemukan konsep-konsep asas yang mendasari idea teks dan pengarang. Pendekatan kritik ini bersandarkan idea teori Konseptual Kata kunci yang percaya bahawa setiap pengarang mempunyai kerangka konseptual terhadap sesuatu perkara yang dilihat dan diamatinya. Daripada kerangka ini pengkritik dapat mengarahkan tendensi linguistik kepada suatu konsep yang boleh membuktikan signifikasi makna teks dan menjustifikasikan tujuan pengarang. Jelasnya, kerangka konseptual ini dapat dikaji dan dibuktikan menerusi perkataan-perkataan yang dipilih oleh pengarang di dalam teksnya dan membuktikan makna teks dan tujuan pengarang.
Teori konseptual Kata Kunci percaya bahawa pengarang tidak memilih perkataan secara rambang atau tanpa sebab-sebab yang tertentu dan khusus sewaktu menulis sesebuah karya kesusasteraan. Ada suatu elemen linguistik terencana yang disirat oleh kata-kata tertentu yang menjadi kunci sesuatu konsep yang lebih menyeluruh dan memberi makna. Kerana itu, untuk mendapatkan makna, maka pengkritik perlu memahami dengan pasti perkataan-perkataan yang menjadi mata rantai kepada kunci sesuatu konsep. Contohnya penggunaan perkataan miskin, melarat, peminta sedekah, kais pagi makan pagi merupakan rantai diksi yang boleh memahamkan makna kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu kata kunci yang akan mewajarkan pengkritik menyimpulkan tema dan persoalan sesebuah teks.
Pendekatan ini tentu memberi fokus yang sangat tinggi terhadap aspek tekstual dengan tidak melupakan aspek kontekstual. Untuk mendapatkan signifikasi makna, kata-kata yang menjadi kata kunci yang mendokong sesuatu konsep itu perlu dikaitkan dengan fenomena di luar teks. Pengarang juga terheret dalam analisis pendekatan ini. Sekurang-kurangnya, pengarang dilihat tidak terlalu berangan-angan atau didominasikan imaginasi semata-mata, sebaliknya mendokong visi tertentu dalam penulisannya. Pendekatan ini akan menjadi lebih bermakna dalam konteks untuk membuktikan makna dan tujuan pengarang sekiranya dilengkapkan dengan ilmu bantu yang lain seperti sosio linguitik dan sejarah.
Pendekatan ini sesuai diaplikasikan ke atas teks prosa. Menggunakan pendekatan ini juga tidak dapat memisahkan pengkritik daripada idea teori Struktural yang menitikberat soal perkaitan, transformasi dan keseluruhan. Teori Konseptual Kata Kunci juga menitikberatkan soal perkaitan di antara satu kata kuncidengan satu kata kunci yang lain dan rantaian kata kunci itu pula berkait dengan sesuatu konsep yang terhasil. Berlaku juga proses transformasi rantaian kata kunci kepada pembentukan istilah baharu atau konsep.
Kaedah praktis pendekatan ini bersifat linguistik mekanis kerana melibatkan beberapa aspek teknikal bahasa seperti pemilihan kata, pembentukan kata dan pemaknaan kata.

Monday, August 2, 2010

CIRI TULISAN KRITIKAN

Menurut Prof. Ungku Maimunah Mohd Tahir (2010) sesebuah karya kritikan merupakan sebuah analisis kritis yang mendokong penghujahan mendalam dan terperinci ke atas sesuatu fenomena kesusasteraan yang dikaji serta memberi penilaian terhadapnya. Penghujahan itu bertujuan untuk menjawab fenomena yang dikaji itu atas empat asas iaitu apa yang dikaji/dipersoalkan, bagaimana berlaku, mengapa dan penilaian terhadapnya. Para pengkritik perlu memahami beberapa istilah yang lazim didengari dan digunakan dalam amalan praktis kritik sastera seperti kritis,kritik, tesis dan hipotesis. Kritis bermaksud penghujahan. Pengkritik melakukan analisis yang terperinci, mendalam mengikut lunas-lunas falsafah, teori dan idea yang benar. Penhujahan akan dapat menampakkan sesuatu idea yang ingin diketengahkan sehingga idea itu dapat dikesan/disedari asas-asasnya. Asas-asas idea ini akan membentuk atau menghasilkan tesis pengkritik.Oleh kerana itu, sesebuah kritikan semestinya bersifat kritis dan analitis. Berbeza dengan tulisan deskriptif yang lebih berbentuk pemerian, penghuraian dan pemeparan maklumat.