SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Friday, April 10, 2009

TEORI SASTERA

Rene Wellek dan Warren (1988) mungkin merupakan tokoh sastera moden terawal yang memberi makna kepada teori sastera. Buku beliau yang berjudul `Theory of Literature` menjadi pegangan golongan formalis dalam memahami dan menganalisis teks. Menurut Wellek, teori sastera menjelaskan perkara-perkara seperti prinsip, kategori dan kriteria sastera.
Meskipun berkaitan dan mempunyai akar umbi kemunculan yang agak sama, namun setiap teori memiliki cara yang berbeza dalam melihat dan menanggapi sesuatu fenomena sastera. Richard Freadman dan Seumas Miller (1992) mengakui dan memberi penjelasan bahawa, di antara satu teori dengan teori yang lain tidak sama. Dalam sejarah perkembangan teori sastera di Barat, baik sewaktu era klasik, moden mahupun pascamoden, kita didedahkan dengan prinsip-prinsip, dasar dan ciri-ciri teori yang berbeza di antara satu sama lain, meskipun fenomena yang ditanggapinya sama.
Perkara ini dapat dikesan dengan mengambil contoh teori-teori yang berkembang dalam era moden seperti Formalisme, Strukturalisme dan New Criticism. Pada dasarnya, teori-teori ini bersandarkan kepada falsafah kesasteraan sastera dengan memberi penekanan mendalam terhadap aspek-aspek kebahasaan dan struktur-struktur dalam teks (tekstual). Meskipun demikian, cara Formalis memahami fenomena tekstual adalah berasaskan aspek linguistik sebagai sumber makna teks. Sedangkan tekstualiti Strukturalis bergantung kepada keseluruhan (wholeness) struktur yang membiRamli Isin (1997) misalnya menjelaskan, teori adalah gagasan tentang definisi, konsep, prinsip, kriteria dan saranan yang memperjelaskan sesuatu objek. Teori merupakan sesuatu pendapat, sesuatu cara atau sesuatu aturan yang sistematik sifatnya yang dicetuskan oleh seseorang pemikir atau penteori yang boleh digunakan oleh pencetus atau pengikutnya sama ada yang sezaman atau lebih kemudian untuk melakukan sesuatu pengkajian atau penelitian dalam sesuatu bidang ilmu. Mana Sikana (1997) menyebutkan teori merupakan gagasan tentang definisi, konsep, prinsip, kriteria dan saranan yang menjelaskan sesuatu subjek. Dapat dirumuskan bahawa, teori sebagai gugusan idea atau konsep yang membentuk suatu tanggapan bagi memahami dan menjelaskan sesuatu fenomena berasaskan aturan yang sistematik. Bagi Rene Wellek (1988), teori sastera ialah pengajian tentang prinsip kesusasteraan, kategori dan kriterianya yang merangkumi teori kritikan dan teori sejarah sastera. Charles Bressler (1999) pula menyebutkan `literary theory – the assumptions (conscious or unconscious) that undergird one’s understanding and interpretation of language, the construction of meaning, art, culture aesthetics and ideological position’. na teks untuk menghasilkan makna.

No comments:

Post a Comment