SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Tuesday, December 29, 2009

MENGGUNAKAN TEORI DALAM KRITIKAN

Dalam kajian akademik, teori ialah satu kerterangan tentang suatu realiti yang wujud dalam bentuk abstrak. Menggunakan teori untuk diaplikasikan terhadap teks bermakna pengkaji mengambil pendekatan deduktif dalam kajiannya. Yakni menggunakan teori ke atas data (teks). Kajian seperti ini lazimnya bukan bertujuan untuk menghasilkan teori baharu, tetapi untuk mengesahkan realiti yang wujud secara absrtak itu terhadap data yang sedia ad dalam teks.
Pendekatan deduktif ini amat popular dalam kalangan pengkaji dalam bidang kesusasteraan Melayu. Pengkaji memilih teori-teori yang sedia ada yang difikirkan sesuai dengan tujuan kajian untuk diaplikasikan ke atas teks. Teks adalah sumber data yang tersedia ada. Jadi, berasaskan idea teori, teks dianalisis untuk menemukakan signifikasinya. Contohnya, pengkaji ingin mengkaji unsur-unsur Islam dalam puisi Melayu moden. Teori yang sesuai digunakan sebagai kerangka konsep/teori ialah teori Takmilah, teori Pengkaedahan Melayu, teori Estetika Bersepadu, teori An-Nur al-Ghazali dan sebagainya. Berpandukan permasalahan dan tujuan kajian, pengkaji tentunya berupaya menemukan unsur-unsur keindahan dalam teks puisi Melayu moden (yg dipilih pengkaji) berdasarkan idea teori-teori tersebut. Kajian seperti ini pernah dilakukan oleh Ahmad Kama Abdullah (Kemala) yang mengkaji unsur-unsur Islam dalam puisi Melayu moden di peringkat sarjana dengan menggunakan teori keindahan An-nur al-Ghazali. Demikian juga kajian oleh Samsina Abdul Rahman yang mengkaji unsur-unsur tasauf dalam puisi-puisi Melayu moden menggunakan idea teori `Takmilah janaan Shafie Abu Bakar.

KRITIKAN PRAGMATIK

Kritikan Pragmatik juga dikenali sebagai kritikan Retorik (Rhetoric Criticism). M.H. Abrams menggunakan istilah pragmatik bagi menjelaskan jenis kritikan yang melihat kepada hasil seni sebagai memhasilkan makna pada akhirnya. Matlamat penulisan karya dan bagaimana ianya sampai memberi kesan kepada khalayak menjadi matlamat utama kritikan ini (Stevens B.K. & Stewart Larry L.1996:25).
Kritikan Pragmatik melihat karya sastera sebagai sesuatu yang dibangunkan untuk memberikan kesan-kesan tertentu kepada khalayak, sama ada kesan-kesan yang menyetuh rasa, kesenangan, kesan moral, kesan ditaktif, kesan estetik atau kesan-kesan lain. Pengkritik akan menumpukan kepada keberhasilan karya sastera memberi kesan yang boleh mencapai matlamat penulisannya.
Karya-karya sastera sastera baik dalam pelbagai bentuk dan genre dianggap boleh memberi kesan langsung kepada khalayak. Pengkritik akan meninjau tindak balas psikologi khalayak daripada pembacaan karya atau penghayatannya terhadap sebarang kegiatan sastera. Kesan-kesan ini dapat dikesan berpandukan kepada aspek-aspek psikologi seperti emosi, perasaan dan sikap khalayak itu sendiri.
Refleksi psikologi yang menyentuh dan meninggalkan kesan kepada khalayak yang mengamati sesebuah karya menunjukkan ukuran dan kesan pengaruh sesebuah karya itu. Kritikan ini tentunya memerlukan pengetahuan tentang disiplin psikologi untuk mnejadikan hasil kritikannya lebih objektif.
Menurut Abrams, kritikan ini sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan sastera era romantisisme hingga ke abad 18, dan dihidupkan semula pada zaman ini oleh pendokong kritikan retorik yang menekankan strategi estetik untuk menarik dan mempengaruhi tanggapan-tanggapan pembacannya kepada masalah yang dikemukakan dalam karya sastera (Rachmat Djoko Pradopo,1997:27).

Sunday, December 27, 2009

KRITIKAN MIMETIK

Kritikan ini berasaskan teori Mimesis oleh Plato dan Aristotle. Plato percaya, bahawa karya seni adalah tiruan daripada dunia sebenar. Apa yang dipersembahkan dalam karya seni bagi Plato adalah sebuah salinan semula. Tindakan seniman menulis semula kebenaran itu ke dalam karya seni dianggap Plato sebagai satu `peniruan`, maka dengan itu kebenaran yang ada dalam karya seni (yang ditiru) itu adalah kebenaran yang palsu.
Kritikan Mimetik melihat karya sastera sebagai tiruan dari sebuah realiti. Dalam melakukan kerja-kerja kritikan, pengkritiK berusaha menunjukkan dan membuktikan kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan ini ialah kebenaran yang ada di luar teks berbanding dengan gambaran yang ada dalam teks. Karya-karya sastera beraliran realisme sesuai dikritik menggunakan kritikan in dengan mengambilkira beberapa pertimbangan kontekstual sewaktu melakukan kritikan.

KRITIKAN IMPRESIONISTIK

Kritikan Impresionistik menekankan kepada usaha melahirkan atau menggambarkan dengan kata-kata tentang sikap dan perasaan terhadap sesuatu karya yang dibaca. Pengkritik memberi tanggapan (ekspresi diri) terhadap sesebuah karya sastera tanpa sebarang standard kritikan yang khusus sebagaimana Kritikan Judisial. Kritikan ini dikatakan sebagai tidak mendalam dan tidak menghalusi karya, sebaliknya lebih menitikberatkan soal emosional tanpa memberatkan soal-soal kausaliti dan aturan kritikan yang tertentu.
T.S.Eliot menyebutkan kritikan Impresionistik sebagai kritikan estetik. Pengkritik akan menunjukkan kesan-kesannya terhadap sesuatu objek dengan memberi tafsiran-tafsiran untuk mengkagumkan pembaca dan menimbulkan kesan-kesan indah kepada pembaca (Rachmat Djoko Pradopo:1997:25). Lazimnya, pengkritik hanya menceritakan semula apa yang dibaca dalam karya dan memberi tafsiran-tafsiran atau tanggapan-tanggapan sendiri terhadap karya dan apa yang dibacanya. Pengkritik dalam keadaan ini tidak melakukan penilaian berasaskan standard kritikan yang tertentu.
Dalam tradisi kritikan sastera Melayu di peringkat awal, Lebai Ketayap sering memberi kritikan yang bersifat impresionistik ini terhadap karya-karya Munshi Abdullah.

BERKENAAN PEMBENTANGAN KERJA KURSUS

Kpd Sdri Siti Fatimah.
berkenaan tarikh pembentangan pada minggu ke-9 yg dikatakan bertembung dgn masa cuti. apa-apa p-erubahan akan saya maklumankan dari semasa ke semasa dlm kelas atau melalui blog ini.

Wednesday, December 23, 2009

JENIS-JENIS KRITIKAN

Selain daripada dua pembahagian kritikan yang dibincangkan sebelum ini iaitu kritikan teoretikal dan praktikal, terdapat juga para sarjana ya ng membahagikan kritikan kepada beberapa jenis yang lain. Antaranya ialah kritikan judiasial, kritikan Mimetik, Kritikan Objektif, Kritikan Induktif, Kritikan Impresionistik, Kritikan Pragmatik dan Kritikan Ekspresif.

Kritikan Induktif.

Kritikan Induktif ialah kritikan yang menjelaskan bahagian-bahagian sastera berlandaskan fenomena-fenomena yang ada secara objektif (Rachmat Djoko Pradopo:1997:23). Jenis kritikan ini tidak mementingkan kepadan nilai karya yang dinilai sama ada karya itu berkualiti tinggi atau rendah, sebaliknya ia lebih kepada mengkategorikan karya sastera kepada jenis-jenis tertentu. Oleh itu, kritikan induktif tidak terikat kepada peraturan-peraturan yang khusus bagi menilai karya sastera sebagaimana kritikan Judisial yang akur kepada peraturan atau norma-norma tertentu dalam kerja-kerja kritikan. Kritikan ini berusaha menemukan nilai-nilai seni dengan meletakkan seni sebagai satu `objek` alam yang juga tertakluk kepada perubahan dan perkembangan. Tidak ada standard atau aturan yang mendahului kritikan ini. Ini juga bermakna, pengkritik tidak terikat kepada apa-apa kaedah yang boleh mengongkong tanggapannya terhadap cara mendekati karya.

MAKLUMAN 2 KEPADA PELAJAR UKP 6033

TUGASAN PELAJAR UKP 6033
Sila ambil perhatian bagi pelajar sarjana UKP 6033

Tugasan sdr/i seperti berikut:-

1. Menyiapkan satu cadangan penyelidikan berkenaan tajuk projek/disertasi anda
40 % (15-20 halaman)
2. Merekabentuk soal soal selidik berkaitan dgn projek/disetasi sdr/i
= 20% (3-4 halaman).
3 Membuat ringkasan bacaan 5 buah buku berkaitan tajuk projek/disetasi sdr/i
= 10% (3 halaman)
4. Pembentangan (cadangan penyelidikan pada no.1) = 10% (power point)
5. Ujian terbuka 10%

Tugasan hendaklah disiapkan dengan lengkap dan sempurna mengikut format yang telah ditetapkan, dan perlu dihantar dalam minggu ke-8
Pembentangan ditetapkan pada minggu ke 9

T. kasih
Abdul Halim Ali

Monday, December 21, 2009

MAKLUMAN KPD PELAJAR SARJANA

Makluman berkaitan kursus ini boileh sdr/i rujuk dalam blog ini pada bahagian catatan tepi (sidebar). Sila tinggalkan pesanan atau pertanyaan dalam ruang `komen atau emel kepada saya pada alamat a.halimali@yahoo.com.

Saturday, December 19, 2009

KRITIKAN PRAKTIKAL

Kritikan Praktikal (practical criticism) juga disebut sebagai Kritikan amali atau krtitikan `terapan` (applied criticism). Pengkritik secara langsung akan terlibat dalam kerja-kerja kritikan terhadap karya sastera, yang melibatkan tindakannya membaca, menghayati dan menganlisis karya berkenaan. Dalam kritikan ini, pengkritik menggunakan sesuatu teori atau pendekatan yang telah sedia dimakluminya dan mengaplikasikannya dalam kerja-kerja kritikannya itu. Contoh karya kritikan praktikal ialah Esei-esei kritikan oleh John Dryden, Lives of the Poets oleh Dr. Johnson,). Rasa- Fenomenologi, penerapan terhadap karya-karya A.Samad Said (1998) oleh Sohaimi Abdul Aziz, The questions of Hamlet (1959) oleh Harry Levin, Novel SHIT dalam analisis Semiotik oleh Mana Sikana, Sajak Pualng si tanggang oleh Muhammad Haji Salleh dalam bacaan Historisisme Baru oleh Abdul Halim Ali dan lain-lain lagi.

KRITIKAN TEORETIKAL

M.H.Abrams (1957:35-36) menjelaskan kritikan teoretikal bererti sebarang perkara yang berhubung dengan teori-teori mengenai kritikan. Ia termasuk perbincangan di sekitar definisi, prinsip, konsep, kriteria, pendekatan atau metodologi, kategori, geneologi, fungsi dan sebagainya. Bergerak atas dasar-dasar teoretikal ini, kritikan ini bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah, kategori-kategori yang akan digunakan untuk menganalisis dan menilai sesebuah karya. Di samping itu, ianya juga menyediakan ukuran-ukuran atau norma-norma yang akan digunakan dalam proses menganalisis dan menilai sesuatu karya sastera. Contoh klasik kritikan teoretikal ialah karya Poetics oleh Aristotle. Dalam era modenisme, terdapat juga beberapa buah karya yang membicarakan tentang bidang kritikan teoretikal ini ialah Principles of Literary Criticism karya I.A Richards (1924), Anatomy of Criticism (1975) oleh Northrop Frye, Structuralist Poetics (1975) oleh Jonathan Culler dan Critical Essays oleh Roland Barthes (1972), Strukturalisme dan Semiotik dalam Kritik Sastera oleh Umar Junus, (1988).
Mana Sikana (1983) kritikan teoretikal ini memainkan peranan berasaskan kepada tiga fokus utama iaitu, pertama; membincangkan rukun-rukun dasar teori (melibatkan perbincangan dan penentuan terhadap sesuatu pendekatan). Kedua; perbincangan di sekitar membina dan mencipta teori kritikan dan ketiga, Perbincangan beberapa aspek teori sastera. Rachmat Djoko Pradopo (1997:22-23) juga menjelaskan perkara yang hampir sama dengan fungsi kritikan teoretikal. Katanya:
`kritikan sastera teori adalah bidang kritikan sastera yang berusaha (berkerja) untuk menetapkan atas dasar-dasar prinsip-prinsip umum, seperangkat istilah-istilah yang tali temali, perbezaan-perbezaan dan kategori-kategori untuk ditetapkan pada pertimbangan dan interpretasi karya sastera, mahupun penerapan kriteria yang dengan hal-hal tersebut kitu karya-karya sastera dan para sasterawannya dinilai.

PEMBAHAGIAN KRITIKAN

Secara umum, kritikan sastera dapat dibahagikan kepada beberapa jenis berdasarkan cara pengkategoriannya. Menurut bentuknya, kritikan terbahagi kepada dua jenis yang utama iaitu kritikan teoretikal (theoretical criticism) dan kritikan praktikal (practical criticism). Jika dikategorikan mengikut pelaksanaan kritikan terbahagi kepada kritikan Judisial (judicial criticism) dan kritikan impresionistik (impressionistic criticism). Bagi Willian Henry Hudson (1955), kritikan dapat dibahagikan kepada dua sahaja iaitu, kritikan judisial dan kritikan induktif. Walau bagaimanapun, pembahagian ini bukannya suatu yang mutlak, kerana, ada juga penjenisan yang dibuat berdasarkan aspek-aspek lain.
Kritikan juga dijeniskan berdasarkan kepada pendekatan. Daripada pendekatan lahir beberapa jenis kritikan seperti kritikan mimetik (Mimetic criticism), kritikan pragmatik (Pragmatic criticism), kritikan ekpresif (Expressive criticism) dan kritikan objektif (Objective criticism).

Monday, December 14, 2009

APA ITU KRITIKAN SASTERA?

Catatan awal perkembangan

Sejarah kritikan sastera telah bermula sekitar tahun 300 sebelum Masehi sejajar dengan perkembangan tradisi penciptaan karya seni sastera dalam zaman Yunani. Kritikan menjadi asas yang mengkonsepikan tindak balas khalayak secara kritis terhadap fenomena-fenomena dan gejala-gejala sastera yang terdapat dalam karya atau kesannya ke atas pihak yang lain. Jelasnya, kritikan sastera tidak muncul dengan seadanya, tetapi sangat bertalian dengan sikap kritis dan analitis manusia itu sendiri yang cenderung untuk melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap sesuatu.
Tradisi kritikan yang bermula sejak era Yunani itu kemudiannya menjadi tradisi dalam sastera Eropah, apabila teori-teori era klasik dihidupkan dan digunakan semula dalam nafas baharu. Teori-teori ini kemudiannya menjadi tiruan dan model pembinaan teori dan tradisi kritikan sastera di seluruh dunia hingga ke hari ini.
Sepanjang perkembangannya yang bermula sejak zaman Yunani hingga ke hari ini, teori dan kritikan sastera telah menempuh pelbagai perubahan, penyimpangan dan pembaharuan. Prinsip dan dasar yang membina teori terdedah kepada kritikan dan pandangan-pandangan baharu yang menampilkan sifat teori dan kritikan yang dinamik dan fleksibal dengan pandangan-pandangan baharu.


Definisi kritikan

Kritikan berasal daripada kata dasar kritik, dan kata kritik berasal dari kata krinein dalam bahasa Yunani yang membawa maksud menghakimi, membanding dan menimbang. Kata krinein menjadi pangkal atau asal kata kreterion yang bererti dasar, pertimbangan, penghakiman. Oleh yang demikian, orang yang melakukan pertimbangan dan penghakiman terhadap sesuatu perkara di zaman Yunani disebut sebagai krites. Istilah krites ini kemudiannya menjadi asas bagi menerangkan kegiatan atau sifat orang yang memberi penghakiman terhadap karya seni sastera.
Dalam sastera Inggeris, perkataan `critic` digunakan bagi menerangkan sifat orang yang melakukan kritikan atau pun kegiatan kritik itu sendiri. Pada tahun 1677, John Dryden mempopularkan istilah criticism. Istilah ini menjadi lebih mantap dan dilazimi dalam perbincangan-perbincangan terhadap karya sastera, terutama setelah John Dennis menulis buku berjudul The Grounds of Criticism in Poetry (Atas Semi,1989:8). Daripada perkataan criticism inilah pelbagai tafsiran tentang kritikan sastera diberikan oleh para sarjana dan pemikir.
Terdapat banyak definisi yang diberikan oleh para pemikir dan sarjana sastera. Matthew Arnold memberi definisi kritikan sebagai satu usaha yang bukan hendak mencari untung tetapi mempelajari dan menyebarkan sesuatu fikiran dan sesuatu yang telah diketahui sebagai yang terbaik dalam dunia (Hashim Awang,1997:6). Mana Sikana,(1983:3) pula menyebutkan, kritikan adalah satu disiplin ilmu yang sistematik, yang membicarakan soal penghayatan, penganalisisan dan penilaian sesebuah karya kreatif.
Pengertian kritikan boleh juga dirujuk kepada Encyclopaedia Britannica (1966:780). Dalam ensiklopedia ini, kritikan diberi makna perbincangan kesenian-kesenian yang beralasan dan bersistem untuk menghurai atau menilai teknik dan hasilnya. Hashim Awang, seorang pemikir dan sarjana sastera Melayu pula memberi makna kritikan sebagai suatu usaha untuk menilai hasil-hasil ciptaan seseorang sasterawan dengan cara yang beralasan serta bersistem dan bertujuan untuk mengembangkan sesuatu yang difikirkan baik lagi indah (Hashim Awang,1988:5). Dalam Ensiklopedia Indonesia, kritik bermaksud penilaian (penghargaan) terutama mengenai hasil-hasil seni dan ciptaan seni(dlm. Henry Guntur Tarigan,1984:187).
Daripada pengetian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahawa, kritikan bermaksud memberi penilaian terhadap sesuatu hasil seni menerusi proses pengamatan dan perbandingan, menganalisis dan menghayati dengan kaedah-kaedah yang sistematik dan beralasan dengan maksud mengembangkan tanggapan-tanggapan yang terbit darinya.
Proses menghayati teks adalah langkah pertama dan penting untuk mendekati sesuatu karya yang akan dikritik. Penghayatan bermakna pengkritik mendalami isi cerita dengan cara membaca dan memahami segala ungkapan, istilah dan frasa ayat yang mengangkat persoalan penting cerita. Dengan perkakas teoretikal yang dimiliki oleh pengkiritk, maka, teks berkenaan boleh saja dibedah (operate) dan dianalisis mengikut sudut mana dan tujuan kritikan itu dibuat. Perkakas teoretikal itu tentulah terdiri sebuah teori atau pendekatan yang sesuai dengan tujuan kritikan itu tadi. Pemilihan teori dan pendekatan yang sesuai itu tadi sangat penting, agar penilaian dan hasil yang ingin diketengahkan menepati kriteria-krietria yang menjadi dasar teori berkenaan. Proses menganalisis ini seharusnya bersifat sistematik, yakni, tindakan penerimaan, penolakan, penghakiman yang dibuat terhadap sesuatu karya itu adalah berdasarkan kaedah yang khusus dengan penyertaan data-data, bukti, sandaran ilmu, kajian literasi, risensi kepustakaan dan sebagainya. Oleh itu, hasil kritikan mempunyai daya legitimasi yang tinggi dan sangat dapat dipertahankan.
Seperti yang disebutkan tadi bahawa, kritikan juga bermakna krtikiawan melaksanakan proses mengembangkan sesuatu tanggapan yang terbit daripada kritikan itu. Sesuatu teks tidak terhad kritikannya dengan hanya satu teori atau satu pendekatan. Teks biasa terdedah kepada kritikan pelbagai dimensi, mengikut selera dan minat dari dimensi mana teks itu mahu didekati atau dikritik. Kegiatan kritikan yang sihat akan merancakan lagi proses perkembangan sastera. Ambil saja novel Salina karya A.Samad Said. Meskipun karya itu sudah hampir tiga puluh tahun usianya, namun ia terus hidup dan berwacana dalam kesusasteraan Melayu hari ini. Malah secara interteksnya, karya itu telah memunculkan beberapa karya lain seperti, drama Lantai T.Pinkie dan Mencari Salina.

Sunday, December 13, 2009

SIAPA YANG PERLU MENGETAHUI DAN MENGUASAI TEORI SASTERA?

Sering timbul pertanyaan, apakah semua yang ingin terlibat dalam sastera dan kesusasteraan perlu terlebih dahulu mengetahui dan menguasai teori sastera? Untuk menjawab persoalan ini, saya ingin menegaskan, bahawa perkara pertama yang perlu difahami oleh ialah teori sastera berada dalam kelompok sastera tinggi (high literature). Manakala peminat dan pengiat serta pengamal sastera pula terdiri daripada pelbagai lapisan, jenis dan peringkat manusia.
Secara prinsipnya, memang semua orang yang ingin terlibat dalam dunia sastera dan kesusasteraan perlu tahu teori sastera. Kerana dengan pengetahuan itu, mereka akan lebih faham dan lebih mudah untuk mengambil bahagian dalam kegiatan sastera, khusus kritikan. Namun, secara khususnya, mungkin orang yang terlibat dalam kelompok sastera tinggi yang melibatkan kegiatan kritikan, penyelidikan dan pembinaan teori yang perlu dan mesti tahu dan menguasai teori sastera. Kerana, posisi mereka dan bidang yang diceburi menuntut ilmu teori itu sebagai lesen yang akan memberi kelayakan atau legetimasi akademianya. jika tidak (tidak menguasai ilmu teori), akativiti kritikan, pembinaan teori dan penyelidikan tidak mungkin dapat digerakkan.
Jelasnya, ada kelompok yang memang perlu dan wajib mengetahui dan menguasai ilmu teori dan ada juga kelompok yang mungkin tidak sampai keperluan untuk mengetahui dan menguasai teori (pada satu tahap tertentu).
Analoginya mudah. sebagai orang awam, kita mungkin tidak perlu mengetahui ilmu undang-undang. Tetapi bagi pengamal undang-undang mereka wajib tahu dan menguasainya.Meskipun kita adalah orang awam, namun pada satu tahap tertentu kita juga perlu tahu, mungkindalam kes untuk mengambil tindakan saman ke atas pihak lain atau berhadapan dengan saman pihak lain.
Kesimpulannya, mengetahui dan menguasai ilmu teori mempunyai kelebihananya yang tersendiri. Lazimnya pengamal sastera yang menguasai bidang ini dapat memasuki semua bidang-bidang lain dalam ilmu sastera, tetapi bagi mereka yang tidak mengetahui dan mengusaai teori sastera, kemampuan mereka tentunya terbatas, mungkin berligar dalam dunia kreatif atau dunia persatuan sastera semata-mata.

TEORI SASTERA DALAM KAJIAN AKADEMIK

Dalam bidang kesusasteraan, teori hadir sebagai satu keperluan teoretikal yang amat penting untuk memboleh sesuatu kajian dijalankan. Lazimnya, para pengkaji dalam bidang kesusasteraan mengambil pendekatan dedukktif dalam kajian akadmik. Pendekakan deduktif bermaksud, pengkaji menggunakan teori ke atas data. Atau boleh difahami juga sebagaimengaplikasikan teori ke atas teks.
Terdapat juga pengkaji yang menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan ini memerlukan pengkaji turun ke lapangan mencari dan mencerap data terlebih dahulu, kemudian membuat rumusan. Rumusan kajian itu lazimnya merupakan idea baharu atau teori baharu yang berkait dengan fenomena yang dikaji.
Dalam kajian yang menggunakan pendekatan deduktif, teori sastera amat diperlukan sebagai alat yang digunakan untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada atau data yang tersedia ada. Tanpa teori, tidak mungkin fenomena-fenomena atau data yang sedia ada itu dapat diterangkan.
Kerana itu, teori sastera amat penting diketahui dan k=dikuasai oleh setiap pengkaji yang ingin melakukan kajian dalam bidang kesusasteraan. ....bersambung.

Monday, December 7, 2009

TEORI PEMIKIRAN BERSEPADU 4K

Teori ini pada awalnya dikenali sebagai teori pemikiran SPB4L yang diperkenalkan oleh Mohd Yusuf Hassan, seorang tokoh pemikir dan sarjana dari Universiti Utara Malaysia (UUM). Teori SPB4K adalah singkatan nama Sistem Pemikiran Bersepadu. Manakala, 4K mewakili empat istilah iaitu Ketuhanan, Kesaitifikan, Kebitaraan dan Kekreatifan. Teori SPB4K bukanlah sebuah teori tentang kesusasteraan, tetapi praktisnya boleh diaplikasikan bagi menganalisis karya sastera, khususnya untuk mengesan keseimbangan empat aspek yang ditetapkan.
Teori SPB4K, sama sifatnya dengan teori Psikoanalisis klasik oleh Frued yang menyelongkari aspek kejiwaan manusia di bawah sedar bagi mengesan perilaku dan tindak tanduk manusia di atas sedar. Berdasarkan pemikiran Frued tentang aspek bawah sedar telah membuka minda pengkritik sastera untuk menyelongkari aspek bawah sedar pengarang sebagai sangat releven dengan proses penghasilan karya.
Teori SPB4K berteraskan falsafah kesepaduan pemikiran. Kesepaduan ini mestilah wujud dalam diri setiap rakyat supaya menjadi kemahiran dan amalan dalam kehidupan seharian (Mohd Yusuf Hassan.2001:3). Menurut Mohd Yusof, pemikiran yang perlu disepadukan itu ialah pemikiran yang saintifik, kreatif, bitara dan pemikiran yang berasaskan ketuhanan. Keempat-empat kemahiran pemikiran ini perlu dimiliki secara seimbang dan bertimbal balik bukan secara berasingan (Mohd Yusof,2001:3).
Teori ini percaya bahawa sebuah masyarakat yang memiliki sifat pemikiran yang berteraskan 4K mampu melahirkan pengarang dan karya yang bersifat sepadu dan komprehensif sesuai dengan keperluan asasi jasmani dan rohani manusia. Dalam praktis kritikan sastera, empat perkara yang saling kait mengait antara satu sama lain iaitu; masyarakat, pengarang, karya dan pembaca (Mohd Yusof Hassan.2001:13). Keempat-empat perkara ini memiliki empat pemikiran yang sama. Menurut Mohd Yusof:

Bagi Pemikiran Lahir, sesebuah karya harus menampilkan watak-watak yang cemerlang, bijaksana, bestari dan hebat. Perwatakan tokoh-tokoh harus ceria positif, kreatif dan soleh. Bagi pemikiran Logik, sesebuah karya haruslah mengemukakan latar yang real, tempat yang indah permai, suasana yang kondusif, masa yang sesuai, nada yang positif, zaman yang releven dan waktu yang jelas.
Bagi Pemikiran Lateral pula sesebuah karya seharusnya menampilkan teknik yang kreatif dan bermutu tinggi. Dalam teknik termasuklah plot yang kompleks tetapi mudah diikuti.
(Mohd Yusof Hassan.2001:30-31)

Dapat dirumuskan, bahawa, teori SPB4K, mementingkan suatu rumusan yang bersifat holistik dengan menekankan seluruh keupayaan dalaman dan luaran seseorang manusia.

Saturday, December 5, 2009

TEORI KONSEPTUAL KATA KUNCI


Teori Konseptual Kata Kunci yang dikemukakan oleh Mohamad Mokhtar Hassan, Profesor Sastera Melayu Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya sebagai praktis kritikan sastera. Gagasan awal idea kepada teori ini buat pertama kali dibentangkan pada Seminar Teori dan Kritikan Melayu Serantau pada 24 -26 September 2001 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur bertempat di Hotel Park Royal.Tidak seperti teori-teori yang dikemukakan oleh Muhammad Haji Salleh, Shafie Abu Bakar dan Mohd Affandi Hassan, Teori Konseptual Kata Kunci tidak berpaut kepada mana-mana sifat jati diri Melayu dan Islam.
Dalam pembinaan teori ini, Mohamad Mokhtar bertolak daripada tanggapan Anna Wierzika seorang Profesor Linguistik di Australian National University yang percaya bahawa budaya dan masyarakat boleh ditunjuk atau diperjelaskan kepada umum menerusi kata-kata kunci. Khalayak juga boleh mengenali dan memahami kehidupan, citra dan budaya sesuatu masyarakat dengan cara mendalami dan melihat lapis-lapis makna kata yang hadir bersama kehidupannya.
Bagi menguatkan keyakinannya terhadap kekuatan kata kunci ini, Mokhtar juga menyandarkan tanggapannya kepada pendapat Hashim Musa. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Falsafah Bahasa, Hashim menjelaskan bahawa `Kata Kunci ialah sejumlah perkataan dalam pembendaharaan kata sesuatu bahasa yang sangat kuat mempengaruhi pembentukan fikiran, konsepsi masyarakat itu tentang kewujudan alam, realiti dan kehidupan mereka`. Beliau turut menukilkan pendapat Reymond Williams yang percaya bahawa kata-kata dan maknanya boleh membentuk tingkah laku sosial dan budaya dalam sesuatu masyarakat.
Berdasarkan kepada pandangan dan dapat dua orang tokoh linguitik itu, Mohamad Mokhtar percaya, bahawa budaya dan tingkah laku sosial dalam karya sastera tidak hanya boleh dilihat dari pandangan Marxisme atau Semiotik, sebaliknya juga dapat ditelusi dengan cara mengamati dan menganalisis kehadiran kata-kata yang dihubungkan secara bermakna dengan kata kunci.
Kata Kunci dalam konteks teori ini bersifat kumulatif yang menggabung dan menghubungkan kata-kata tertentu pada satu rantai makna yang akan menghadirkan makna komprehensif bagi sesebuah karya. Jelas Mokhtar, satu kata kunci tidak wujud secara bersendirian, kerana satu konsep sentiasa berhubung dengan konsep-konsep yang lain. Kata-kata yang terhubung oleh rantai makna ini dikatakan kata kunci. Walau bagaimanapun, kumpulan kata-kata kunci ini akan menjurus atau dijuruskan kepada sebuah kata kunci dasar (Mokhtar menyebutnya sebagai kata dasar) bagi menzahirkan kesignifikasian makna karya.
Ekperimen pertama yang dilakukan oleh Mokhtar bagi memperlihatkan legitimasi teori ialah dengan menganalisis cerpen Usman Awang yang berjudul Surat dari seorang mata-mata. Berdasarkan cerpen tersebut, Mokhtar menemukan beberapa kata kunci yang berkait dengan konsep `kemiskinan`. Antara kata kunci itu ialah, hutang, gadai, melarat, penderitaan, kesempitan, kasihan, lapar, rintihan dan banyak lagi. Kata-kata Kunci ini terhubung di atas rantai makna kemiskinan yang disifatkan oleh Mokhtar sebagai fokus pengkarya dalam penulisannya.
Meneliti teori ini, kita akan didorong atau terdorong oleh bujukan formalis, strukturalis dan golongan kritikan baharu dalam menanggapi dan memahami sesebuah karya sastera. Tidak syak lagi, cara berkerja teori ini menuntut kita untuk tunduk semahu-mahunya kepada aspek tekstual dengan memberi penumpuan dan mencurah keringat mencari kata-kata kunci yang dapat dihubungkan secara bertali dengan kata fokus (saya sebutkan sebagai kata kunci dasar). Proses pencarian ini adalah satu budaya yang telah lama diamalkan oleh formalis dan para pengikutnya, cuma yang berbeza ialah aspek keganjilan atau keanehan yang tidak dititikberatkan dalam teori Konseptual Kata Kunci. Kelebihan teori ini ialah ia menghubungkan aspek tekstual dengan kontekstual.
Teori Konseptual Kata Kunci tentunya bermanfaat kepada para pengkritik sastera, terutama kepada mereka yang akrab dengan dunia linguistik. Mencari kata kunci dan menghubungkannya dengan kata-kata yang seerti, bermakna kita berusaha memperkayakan perbendaharaan kata dari sudut memajukan idea-idea ke arah penjanaan kata-kata seerti atau kata seperangkat yang menjadi induk dalam pengajian ilmu Semantik.
Namun, beberapa perkara wajar diperhalusi supaya teori ini tidak terlalu condong ke arah aspek linguistika yang boleh menyebabkan estetikasi sastera terhijab. Kecenderungan pendekatan seperti ini telah dianggap sebagai tidak membantu menjadikan kesusasteraan sebagai satu bidang yang `praktikal`, sebaliknya terus terkepompong dalam dunia kesasteraan yang tidak berpijak dalam alam nyata. Oleh itu, aspek-aspek kontekstual (seperti pengarang, budaya, institusi, sistem sosial masyarakat, politik dan lain-lain) harus turut dipertimbangkan dengan lebih serius terutama dalam konteks untuk mendekati dan memahami sosio budaya masyarakat Melayu baik di zaman kini mahupun pada zaman lampau.
Selain daripada itu, teori ini juga wajar menimbang persoalan makna (meaning) karya. Teori ini tentunya tidak menjelaskan dengan khusus kedudukan karya dari sudut nilainya. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan makna karya masih kabur. Apakah ia bergantung kepada signifikasi kata-kata kunci yang ditemui atau kepada diri pengarang yang mahir menjalin dan menumbuhkan kata-kata kunci di dalam karya mereka itu?.
Usia teori ini masih terlalu muda dan hanya diketahui sekitar beberapa tahun lalu. Namun, jalan rintis yang diusahakan oleh Mohamad Mokhtar membayangkan sumbangan besar yang boleh diberikan oleh teori ini dalam memperkaya dan memajukan bidang teori dan kritikan sastera Melayu. Teori Konseptual Kata Kunci mungkin akan mengambil masa yang lebih panjang untuk muncul sebagai sebuah teori yang mantap dan serasi dengan lenggang lengguk kesusasteraan Melayu, kerana kemunculannya bukan dari kekentalan semangat keislaman dan kemelayuan. Sebagaimana juga Teori Rasa-Fenomenologi yang terhasil secara proses hibridisasi oleh Sohaimi Abdul Aziz, saya menjangka teori Konseptual Kata Kunci juga perlu kepada usaha mengakrabkan diri dengan apresiasi masyarakat Melayu yang kental jati diri Melayu dan Islam dalam karya-karyanya.

TEORI RASA-FENOMENOLOGI


Teori Rasa-Fenomenologi dikemukakan oleh Sohaimi Abdul Aziz, seorang sarjana dan pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Pada dasarnya, teori ini adalah hasil kajian di peringkat sarjana yang kemudiannya diangkat ke peringkat kedoktoran.
Teori Rasa-Fenomenologi terbina secara hibridisasi hasil daripada kombinasi dan penyesuaian dua buah teori estetik yang berasal dari timur (India) dan Barat. Teori-teori yang dimaksudkan itu ialah teori Rasa-dhvani dan teori estetik fenomenologi Roman Ingarden. Teori Rasa-dhvani merupakan teori estetik yang tergolong dalam teori religion-aesthetic kerana ia berhubung dengan metafizik (Sohaimi Abdul Aziz.1998:6).
Dalam teori rasa-dhvani, unsur metafizik adalah satu aspek terpenting khususnya bagi mengaplikasikannya pada karya-karya yang berunsur kerohanian.Unsur metafizik ini pula berkait rapat dengan falsafah Saiva yang mendasari teori rasa-dhvani.Pendokong teori ini iaitu Abhinavagupta percaya bahawa unsur aspek estetik tidak boleh dipisahkan daripada agama. Bagi tujuan mencapai tuntutan estetik keagamaan dalam karya itu, maka Abinavagupta telah memasukkan teori dhvani dalam teori rasa yang kemudiannya dikenali dengan nama teori rasa-dhvani.
Teori Rasa-dhvani yang sangat mementingkan aspek metafizik dilihat oleh Sohaimi sebagai kekurangan kerana mengabaikan aspek estetik, sedangkan beliau percaya bahawa aspek estetik merupakan satu bahagian yang terpenting dalam kehidupan kesusasteraan. Karya kesusasteraan Melayu yang kaya dengan unsure estetik diyakini dapat ditelusi dengan pendekatan teori rasa-dhvani terutama apabila kita berusaha untuk menikmati pengalaman estetik dalam karya-karya yang dibaca.
Sohaimi percaya bahawa karya kesusasteraan Melayu kaya dengan estetik. Walau bagaimanapun, usaha untuk membawa pembaca kepada menikmati estetik itu tidak diberi jalan yang sewajarnya. Usaha yang dilakukan oleh Muhammad Haji Salleh dan V.I. Braginsky menyelongkari estetik dalam karya Melayu disifatkan oleh Sohaimi sebagai lebih bersifat objektif.
Bagi tujuan supaya pembaca dapat menikmati kenikmatan dan merasai pengalaman estetik sewaktu membaca dan mengkaji teks, maka teori Rasa-dhvani yang lebih mementingkan aspek metafizik itu telah diubahsuai dengan menggugurkan dhvani yang bertalian secara langsung dengan falsafah Saiva dan digantikan dengan teori estetik fenomenologi yang diasaskan oleh Roman Ingarden yang lebih menekankan proses transformasi karya sastera dalam minda pembaca. Walau bagaimanapun, Roman Ingarden mengabaikan aspek psikologi yang dilihat oleh Sohaimi sebagai jambatan terpenting yang menghubungkan pembaca dengan pengalaman menikmati karya yang dibaca. Oleh itu, bagi menjadikan menjelaskan konsep estetik yang berteraskan pengalaman psikologi ini maka, Sohaimi membina semula teori baharu yang dikenali dengan nama teori Rasa-Fenomenologi. Teori ini juga disebut oleh Sohaimi sebagai teori Estetik Baharu.
Daripada teori rasa-dhvani, Sohaimi mengambil unsur terpenting teori tersebut iaitu konsep emosi tetap dan emosi pelengkap sebagai dasar teori Rasa-Fenomenologi. Manakala dari teori Estetik Fenomenologi, beliau mengambil fenomenologi dengan memberi penafsiran baharu terhadap konsep estetik itu sendiri. Dengan pengubaahsuaian dan kemasukan beberapa perkara baharu, teori Rasa-Fenomenologi yang dibina oleh Sohaimi lebih bersifat universal dengan penglibatan semua pihak dalam proses penginterpertasian termasuk subjek yang dikaji, pengalaman estetik, emosi pembaca dan pengarang dan ruang praestetik.
Teori Rasa-Fenomenologi percaya bahawa manusia memiliki lapan emosi tetap dalam minda bawah sedar mereka. Emosi-emosi ini berfungsi dan bertindak dalam minda, apabila pembaca melakukan pembacaan terhadap sesebuah karya, dengan tiga proses iaitu, pertama, pemindahan (transformasi) emosi tetap menjadi emosi estetik; kedua, pemindahan (transformasi) teks sastera yang dibaca menjadi objek estetik dan ketiga, kesedaran biasa dalam diri pembaca bertukar (transform) menjadi kesedaran estetik. Perubahan-perubahan inilah yang telah menghasilkan nikmat estetik yang bersifat universal dan sensual (Sohaimi Abdul Aziz.1998:8).
Teori Rasa-Fenomenologi dapat menghasilkan satu teori estetik yang mampu menjelaskan proses pengalaman estetik dalam bentuk yang lebih kemas san sistematik. Proses ini bermula daripada peringkat deria (pemahaman) hingga imaginasi, estetik intertekstual, pengkongkritan estetik, empati dan identifikasi. Dalam aplikasinya, Rasa- Fenomenologi terikat kepada sistem estetik yang melibatkan tiga proses yang saling berhubungan iaitu, praestetik, pengkonkritan estetik dan pengadilan estetik.
Pengalaman dan estetik adalah dua subjektif yang berbeza dan sukar untuk diukur dalam pertimbangan dan perkiraan logik. Apatah lagi apabila perkara itu dihubungkan dengan satu proses penilaian dengan neraca yang sangat subjektif pula sifatnya. Walau bagaimanapun, dengan teori Rasa-Fenomenologi, Sohaimi dilihat berjaya mengemukakan satu kaedah yang sangat analitik dan sistematik untuk memudahkan pengkritik dan pembaca melakukan cerapan terhadap hal-hal yang bersifat subjektif itu.
Teori ini telah diaplikasikan terhadap karya novel Sasterawan Negara A.Samad Said yang berjudul Salina. Hasil daripada aplikasinya, Sohaimi berjaya menemukan pengalaman estetik dan perhubungannya dengan novel ini menerusi empat objektif yang salin berkaitan. Pertama, Rasa-Fenomenologi dapat membuktikan bahawa pengalaman estetik yang diperolehi dapat dirasionalkan dan dikonkritkan sebagai pengadilan estetik.
Terdapat tujuh ekpresi sastera yang ditemui oleh Sohaimi dalam novel Salina, antaranya ialah rasa dahsyat, rasa kagum, rasa duka, rasa berang, rasa wira, rasa berahi dan rasa benci. Setiap ekspresi ini mempunyai kolektif objektif yang telah dikembangkan dengan baik oleh A.Samad Said menerusi teknik penulisannya. Kedua, terkesan teknik penulisan A.Samad Said dalam usahanya mengembangkan korelatif objektif tujuh ekspresi sasatera itu. Ketiga, terkesan konsistensi dalam penulisan A.Samad Said. Konsistensi dalam stail penulisan yang dibuka ruangnya oleh proses estetik intertekstual dan pengkonkritan estetik. Keempatnya, Rasa-Fenomenologi juga dapat membuktikan kehadiran unsur dialogik dalam karya A.Samad Said. Unsur ini menyediakan ruang yang luas kepada proses intertektual estetik.