SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Wednesday, November 18, 2009

TEORI HERMENEUTIK

Teori Hermeneutik ialah teori yang menjelaskan hakikat makna dalam bentuk tersurat dan tersirat menerusi proses penasifran teks. Ia juga disebut sebagai teori penafsiran dan pemahaman teks.
Kaedah penafsiran teks sememangnya sudah bermula sejak zaman sebelum Masehi lagi. Kaedah mentafsir teks dilakukan khususnya terhadap kitab-kitab agama, khususnya Taurah, kitab-kitab agama orang-orang Yahudi dan juga kitab Injil.
Sejarah teori Hermeneutik Barat dapat ditelusuri daripada tulisan Plato yang berjudul On Interpertation. Hermeneutik terus berkembang dalam era Pertengahan hinggalah ke zaman Renaissance.
Sejarah Hemerneutik moden ini bermula dalam abad ke-16 di tangan ahli-ahli teologi Jerman. Kritikan sastera sering merujuk tokoh romantik Jerman iaitu Schleiermacher (1768-1834) sebagai tokoh utama `yang telah memberi sumbangan besar kepada kemunculan teori Hermeneutik moden. Schleiermacher telah mengembangkan pemahaman dan pentafsiran yang tidak hanya terbatas kepada teks-teks agama, tetapi juga teks-teks dalam bidang kemanusiaan dan komunikasi.
Permasalahan utama yang dikemukakan oleh Hermneutik ialah, sewaktu mentafsir teks yang ditulis pada masalah dahulu seperti Injil sudah kehilangan konteksnya yang asal. Kerana itu, Schleiermacher mencadangkan supaya dilakukan tafsir bagi membina semula konteks yang asal. Dengan tindakan itu, maka makna bahasa dalam teks akan mudah difahami.
Schleiermacher membezakan penafsiran tata bahasa dengan penafsiran psikologi. Menurut Schleiermacher, setiap masalah dalam pentafisran adalah masalah kepada pemahaman. Beliau mendefinisikan Hermeneutik sebagai seni mengelakkan kesalahsafahaman. Beliau juga memberikan satu penyelesaian kepada pengelakkan kepada kesalahafahaman iaitu, pengetahuan aspek tata bahasa dan peraturan psikologi sebagai jalan untuk memahami teks dan pengarang.
Selepas Schleiermacher, Hermeneutik terus berkembang dalam abad ke 19 menerusi Wlhelm Dilthey (1833-1911) yang berusaha memahamkan Hermeneutik dengan kaedah yang lebih berasaskan saintifik abgi trujuan pengajian sains kemanusiaan (K.M.Newton,1997:45). Kemanusiaan dan sains kemanusiaan menjadi berlawanan dengan sains tulen.
Teori Hermeneutik lebih mementikkan aspek pemahaman (understanding) berbanding dengan aspek penerangan (explaination). Aspek penerangan lebih diutamakan dalam sains tulen dan penafsiran pula dibuat secara langsung kepada perkara-perkara yang bukannya bersifat `kemanusiaan`.
Dilthey juga berdepan dengan masalah bulatan tafsiran, yang mana untuk memahami sesebuah teks, seseorang mesti memiliki idea-idea asal tentang keseluruhan makna teks
Perubahan besar dalam permikiran Hermeneutik berlaku dalam abad ke-20. Perubahan besar ini ada kaitan dengan falsafah pemikiran Martin Heidegger. Falsafah pemikiran Heidegger telah mempengaruhi dan memberi kesan besar kepada tokoh Hermeneutik moden iaitu Han-Georg Gadamer. Gadamer telah memperkembangkan perbahasan Heidegger. Dalam tulisannya berjudul Truth and method, Gadamer membahaskan, masa silam boleh dimengertikan hanya menerusi menghubungkanya kepada masa kini. Oleh itu, memahami masa silam melibatkan satu gabungan horizon di antara teks sebagai melambangkan pengalaman masa silam dengan keinginan dan juga prasangka penafsir pada masa kini. Pandangan Gadamer berbeza dengan Schleiermacher dan Dilthey.
Gadamer menjelaskan, Hermeneutik tidak sepatutnya hanya menolak pandangan yang menyatakan tujuan Hermeneutik hanya bertujuan menyusun semula makna teks silam dalam istilahnya sendiri, tetapi sepatutnya menggunakan konsep moden untuk melemahkan makna.
Wala bagaimanapun, pandangan Schleiermacher dan Dilthey dipertahankan oleh E.D.Hirsch seorang lagi tokoh penting Hermeneutik, malah Hirsch menolak idea Gadamer kerana beliau percaya bentuk Hermeneutik mereka membawa kepada relativisme. Hirsch menolak bahawa penafsir teks memiliki tugas moral untuk memahaminya dalam konteks asal.

No comments:

Post a Comment