SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Tuesday, November 24, 2009

TEORI TEKSDEALISME


Teori Teksdealisme digagaskan oleh Mana Sikana yang berusaha menginterpertasi secara analitis dan kritis sesebuah karya dan kemudiannya mengangkat karya tersebut ke puncak idealismenya. Teori ini bergerak pada landasan yang mempercayai, bahawa setiap pengarang memiliki dinamika kepengarangan yang akan mendorong seseorang pengarang berusaha untuk memajukan diri dengan menghasilkan karya-karya yang bermutu tinggi. Pengarang mempunyai hasrat yang bersungguh-sungguh untuk mencipta kelainan-kelainan, perkara-perkara baru yang berbeza dengan pengarang lain mahupun dengan karya-karyanya terdahulu dalam karyanya, agar dengan kelainan-kelainan itu akan dapat mengangkat darjat diri dan karyanya ke tahap yang unggul. Untuk mencapai tahap keunggulan ini, Teksdealisme menuntut seseorang pengarang bersifat berani mengemukakan sesuatu yang baharu dan bijaksana mengolah karya berlandaskan bidang keilmuan yang tinggi. Tanpa sifat keberanian dan kebijaksanaan, teks-teks yang dihasilkan hanya akan bergerak dalam lingkungan tradisinya dan tidak memecah kepada teks-teks yang unggul.
Pengarang seharusnya dapat membina dan memiliki strategi tekstual bagi setiap karyanya, membina disiplin dan undang-undang (law) pengkaryaan yang tersendiri yang tidak diadaptasi dari mana-mana sumber melainkan atas kebijaksanaan diri dan kreativiti idea serta mempunyai set pemikiran yang bersifat kendiri di samping sentiasa menghasilkan pembaharuan-pembaharuan yang menakjubkan. Biasanya ciri-ciri kesendirian yang menjadi milik mutlak si pengarang ini akan membezakan diri dan teksnya daripada pengarang-pengarang dan teks-teks yang lain. Sedang pembaharuan-pembaharuan yang dihasilkan itu pula menjadi unsur penting yang menjadikan teks benar-benar bersifat dinamik dan idealistik. Khalayak, baik yang bersifat analitis atau tidak analitis pula akan dapat mengesan di mana-mana kewujudan ciri-ciri kesendirian ini tatkala membuat kritikan mahupun membaca teks berkenaan. Dengan membaca beberapa baris ayat, khalayak secara sepontan (automatic) dapat membuat tekaan siapakah pengarang teks tersebut. Sebabnya, Teksdealisme menyediakan metode dan mekanisme untuk mengapresiasi serta menilai sesebuah teks sehingga dapat membukti dan meletakkan teks pada tingkat keunggulan.
Falsafah teori Teksdealisme juga menuntut pengarang menjenguk kepada pengalaman tradisi yang menyimpan khazanah dan mengandungi intelegensia serta intelektualisme pengarang masa silam, khususnya dalam teks agung Melayu iaitu Hikayat Hang Tuah. Dalam hikayat ini terpancar sifat keberanian pada watak Hang Jebat yang menentang feudalisme dan mempertahankan keyakinannya menentang kezaliman sekalipun melanggari tatasusila dan prinsip Pantang Melayu Derhaka pada Raja pada waktu itu. Demikian juga dengan kisah Raja Mahmud Mangkat Dijulang. Laksmana Bentan (Megat Seri Rama) telah melakukan pelanggaran yang menuntut dirinya bertindak dengan penuh keberanian menentang kezaliman raja. Hang Jebat dan Laksmana Bentan dianggap watak yang unggul (luar biasa) kerana melakukan sesuatu yang bertentangan dengan konvensi kehidupan beraja pada waktu itu. Apa yang jelas dari dua kisah tradisi ini ialah suatu perbandingan yang cuba digambarkan iaitu, unsur keberanian dan pelanggaran menjadi prinsip penting yang mengangkat sesuatu mencapai darjat keunggulannya.
Demikianlah teori Teksdealisme ini. Untuk menjadikan sebagai sebuah teks yang unggul, maka si pengarang harus berani melakukan pembaharuan, dan pembaharuan-pembaharuan ini pastinya bertentangan dengan konvensi kepengarangan yang sekian lama mendarah daging dalam dirinya. jika tidak, tahap dan mutu karya dan kemajuan dirinya tidak akan sampai ke mana. Meneruskan konvensi bermakna melakukan ideogram, pengulangan dan homologi yang akan hanya menjadikan teks sebagai sebuah replika semata-mata.
Dua prinsip utama teori Teksdealisme ialah prinsip kehadiran dan pelanggaran. Kedua-dua prinsip ini menggariskan beberapa unsur yang menjelaskan pemeringkatan peranan setiap prinsip itu. Prinsip kehadiran menjadi prinsip yang penting dalam teori ini sebagai menjadi garis panduan yang mengangkat pengarang, teks dan khalayak ke tahap yang unggul. Kehadiran dalam diri pengarang bermula dengan usaha pengarang membentuk gagasan idea sebelum menulis hinggalah siap proses penulisan teks.. Apa-apa sahaja yang mendatang, masuk atau melintas dalam pemikiran pengarang adalah dikira sebagai unsur-unsur kehadiran, seperti bayangan, ingatan, kenangan, kutipan, penghijrahan, pengaruh dan sebagainya. Selagi unsur-unsur tersebut menghadirkan pengalaman kepada pengarang mahapun khalayak selagi itulah unsur-unsur ini dikatakan sebagai kehadiran.
Terdapat dua prinsip kehadiran iaitu kehadiran sebagai proses yang berterusan dan kehadiran yang berlaku secara sengaja atau tidak disengajakan.
Kehadiran yang berterusan ini sentiasa berlaku bermula dari peringkat pembentukan idea, pertengahan hinggalah siap sebuah karya. Kehadiran yang tidak sengaja merujuk kepada pengalaman-pengalaman yang sedia hadir dalam pemikiran pengarang, yakni ada dengan sendirinya, sementara kehadiran sengaja pula merujuk kepada pemilihan pengalaman-pengalaman (di antara pengalaman-pengalaman yang sedia ada dalam pemikiran pengarang) bagi membentuk gagasan idea sebelum memulakan penulisan sehingga selesai penulisan. Contohnya, pengarang ingin menghasilkan cerita peperangan, maka pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan peperangan sahaja yang akan dipilih atau dirujuk oleh pengarang untuk membentuk ideanya. Pengalaman-pengalaman lain yang tidak berkaitan, walau pun hadir dalam pemikirannya tidak dipilih atau digunakan.
Proses pertama dalam prinsip kehadiran ini ialah proses pemilihan.Pengarang akan memilih pengalaman-pengalaman yang sesuai, mantap dan relevan sahaja untuk menghasilkan karya. Setelah melakukan pemilihan, maka pengalaman-pengalaman itu perlulah disepadukan agar cerita yang disampaikan mencapai perseimbangan di antara isi dan teknik. Perseimbangan antara isi dan teknik ini menjadi faktor yang menentukan kejituan mesej, kekuatan intelektual, dan ketajaman minda yang akan meletakkan teks itu pada tahap unggul atau tidak. Proses ketiga ialah pemaknaan semula atau penafsiran semula. Pengalaman-pengalaman yang telah dipilih itu tadi tidaklah diambil dan ditiru bulat-bulat untuk dimasukkan ke dalam cerita. Pengarang haruslah menemukan sesuatu yang baru, berlainan dan yang memberi makna. Untuk mencapainya, maka pengalaman itu tadi harus diberi nafas baharu (pemaknaan semula) lain daripada keadaannya yang asal agar kehadiran pengalaman itu benar-benar memberi makna dengan keadaan semasa dan bersifat idealistik.
Pelanggaran dalam konteks teori ini bermaksud seseorang pengarang akan berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru, sekurang-kurangnya satu aspek dominan dalam karyanya yang memperlihatkan perbezaan atau kelainan daripada karya-karyanya yang terdahulu. Pelanggaran boleh berlakukan dalam tiga keadaan, iaitu melanggari konvensi terhadap teks sendiri yang terdahulu, melanggari konvensi beberapa aspek dalam struktur penulisan teks sastera dan melanggari konvensi terhadap teks pengarang lain.
Terdapat beberapa cara bagaimana proses pelanggaran itu dilakukan, dan proses ini bergantung kepada tujuan dan cita rasa seseorang pengarang sendiri, iaitu; dengan cara menambah elemen-elemen baharu dalam teksnya, mengurang atau menghilangkan elemen-elemen lama yang menjadi tabiat konvensi dalam penulisannya dan melakukan modifikasi terhadap beberapa elemen daripada teks-teks lain yang kemudiannya diberikan pewarnaan atau penafsiran baharu sehingga melahirkan teks yang lebih baik.
Cara-cara di atas akan terus mendasarkan kreativiti pengarang untuk menghasilkan karya yang sentiasa kaya dengan penemuan-penemuan baharu. Cara-cara ini juga akan menjadikan sesaorang pengarang itu bersifat eksperimental. Teksdealisme meletakkan diri pengarang dalam keadaan dinamik, dan sifat kedinamikan pengarang ini akan mendorong dirinya untuk terus menghasilkan sesuatu yang baharu, asing dan menyalahi konvensi.
Pengukuhan merupakan satu tahap penting yang memerlukan sifat kreatif dan ketelelitian tinggi dalam diri pengarang bagi menyempurnaan proses pemantapan karyanya. Sesaorang pengarang yang memiliki dinamika dan sifat kreativiti yang tinggi dalam penulisan akan berhadapan dengan suatu keinginan yang mendesak dalam dirinya supaya melakukan pembaharuan dan pengukuhan. Perasaan dalaman tidak pernah berasa puas terhadap apa yang dihasilkan dan menuntut pemantapan dilakukan supaya karyanya lebih baik dari karya sebelumnya.
Beberapa perkara teknikal akan dititikberatkan sebagai neraca untuk membuat keputusan. Antaranya ialah, pengarang akan melakukan perbandingan dan penyaringan terhadap keseluruhan aspek yang melengkapi karyanya supaya perkara-perkara yang tidak mantap dapat diperbaiki dan diperkejapkan. Elemen-elemen baharu dan asing atau luar biasa akan dimasukkan agar sifat kelainan dapat ditonjolkan dengan berkesan.
Penelitian boleh dibuat terhadap sejarah perkembangan drama di tanah air kita. Perkembangan awal memperlihatkan hampir semua drama Melayu awal dihasilkan dalam bentuk purbawara dan sandiwara, mengisahkan idealisme kepahlawanan golongan feudal. Namun, Mustafa Kamil Yassin atau Kala Dewata menemukan satu pembaharuan dengan menghasilkan drama-drama berbentuk realisme seperti drama Atap Genting Atap Rumbia dan Di Balik Tabir Harapan berbeza dengan tradisi drama sebelumnya dan berbeza pula dengan bentuk-bentuk drama yang dihasilkannya sendiri seperti drama Lima Perwira dan Robohnya Kota Lukut. Penghasilan drama berbentuk realisme ini menunjukkan kesan pelanggaran dan pengukuhan yang dilakukan oleh Kala Dewata terhadap konvensinya sendiri. Akhirnya drama-drama berbentuk realisme ini menjadi ikutan penulis-penulis lain selepas itu. Perkara yang sama boleh juga dikesan pada A.Samad Said yang menghasilkan Salina hasil pengukuhannya terhadap novel sebelumnya berjudul Daerah Zeni.
Prinsip terakhir dalam teori Teksdealisme ialah prinsip individualiti atau keperibadian. Ada beberapa perkara yang dilihat kepada keperibadian pengarang dalam usahanya menghasilkan karya-karya. Pertama melihat usaha yang dilakukan oleh pengarang untuk mencapai keperibadian dalam penulisan, mengenalpasti teknik pengarang mengenengahkan keperibadiannya, mengenalpasti sifat-sifat keperibadian dan akhir sekali membicara posisi kepengarangan pengarang.
Teksdealisme melihat pengarang sentiasa berada dalam keadaan dinamik dan sentiasa progres untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik. Bukan sekadar terbaik, tetapi pengarang juga berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang berlainan dan baharu daripada pengarang lain sehingga penghasilannya kelihatan menonjol dan asing dan mengangkat diri dan karyanya ke tahap idealistik. Oleh itu pengarang harus memiliki kepintaran yang tinggi untuk mencerna dan mengatur struktur formal serta isi kandungan karyanya supaya wujud imbangan komposisi dan terkesan pula sifat artistiknya.
Pengarang juga harus bijaksana memanipulasi gaya bahasa sehingga menghasilkan rupa gaya bahasa yang tersendiri. Kelainan pengarang dengan pengarang lain biasanya diindetifikasi berdasarkan gaya bahasa. Dengan membaca satu atau dua baris ayat, khalayak biasanya akan dapat mengagak siapa penulis karya tersebut. Untuk menghasilkan satu gaya bahasa yang tersendiri, Teksdealisme menuntut pengarang supaya memiliki pengetahuan tentang ilmu dan pendekatan stailistik. Pendekatan ini memperincikan gaya yang akan menemukan pengarang kepada gaya peribadi (personal idiosyncracy).
Teksdealisme juga meneliti dan menganalisis keperibadian pengarang dengan cara membuat perbandingan sesaorang pengarang dengan pengarang-pengarang lain di peringkat tempatan mahupun antara bangsa, pada suatu zaman atau zaman-zaman sebelumnya. Semua aspek kepengarangan baik gaya bahasa, teknik pengolahan, sumbangan, penghasilan dan sebagainya akan menjadi indikator untuk menentukan posisi pengarang. Mungkin sukar untuk mencapai tahap individualiti ini, sebagaimana kata Wellek, tiada satu pun karya yang unik dan pengarang yang mengejar individualiti akan menemui kesulitan. Namun, gagasan yang diberikan oleh Teksdealisme dapat merintis jalan kepada pengarang untuk berusaha mencapai tahap itu, dan menjadikan dirinya sentiasa berada dalam keadaan dinamik dan kedinamikan itu pula akan mendorong serta mendesak kreativitinya untuk terus menulis karya-karya yang bermutu tinggi.
Beberapa perkara penting yang akan dan membolehkan karya itu membentuk imej dan seterusnya mencapai tahap tertinggi iaitu pengarang memiliki keperibadiannya yang tersendiri (individualiti). Pengabaian dalam beberapa aspek penting ini bermakna pengarang tidak tahu visinya sebagai seorang pengarang yang berwibawa dan mempunyai imej kepengarangan yang tersendiri.
Pengarang akan cuba mengukuhkan sifat kendiri dalam kariernya sebagai pengarang. Di sini, pengarang biasanya sedar bahawa, khalayak akan dapat mengenali pengarang dan teks berdasarkan imej sebati yang terbina atas sifat kendiri itu tadi. Pengarang sewajarnya sedar, bahawa dia tidak sewajarnya terikat dengan stail penulisan, gaya bahasa, teknik dan pengolahan orang lain walaupun dalam bentuk apa sekalipun. Membaca novel Azizi Abdullah maka khalayak dapat menyingkap karya-karya Shahnon Ahmad sebagai pokok yang membayanginya. Berbeza dengan sajak-sajak Muhammad Haji Salleh. Meskipun sajak-sajak Chairil Anwar dikatakan menjadi pokok yang membayangi sajak-sajak Muhammad Haji Salleh, namun Muhammad berjaya, memberi pewarnaan baharu dalam sajak-sajaknya, sehingga berjaya membina sifat kendiri dalam sajak-sajaknya. Dalam hal ini Muhammad boleh dikatakan berusaha untuk mengukuhkan gaya dan stail yang tersendiri.

No comments:

Post a Comment