SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Monday, November 16, 2009

TEORI KESUSASTERAAN MARXISME

Marxisme adalah fahaman atau ideologi tentang kehidupan dengan kepercayaan bahawa sosio ekonomi adalah penentunya. Teori ini memberi penekanan kepada kehidupan manusia yang sangat bergantung dan ditentukan oleh sistem sosio ekonomi yang ada di dalamnya. Oleh itu, Marxis melihat sejarah dan budaya serta kegiatan ekonomi masyarakat adalah sangat relevan untuk memahami sesuatu masyarakat.
Marxisme lebih cenderung memahami perilaku masyarakat khususnya yang berkait dengan politik, ekonomi, budaya dan sejarah. Marxisme tumbuh sebagai kumpulan pemikiran yang hidup dalam realiti politik sebenar. Tokoh penting yang mempelopori teori Marxisme ialah Karl Marx dan Federick Engles.
Oleh kerana teori Marxisme banyak membincangkan persoalan sosial dan masyarakat, ideologi dan struktur sosial, teori ini dilihat sangat relevan bagi menjelaskan kemunculan fenomena sastera. Sebagai satu produk sosial, karya kesusasteraan terikat secara langsung dengan sistem sosial, persekitaran masyarakat dan pemikiran pengarang yang menghasilkan karya tersebut. Di sinilah letaknya kesignifikanan teori Marxisme yang pada asalnya sebuah teori ekonomi bagi menjelaskan hubungan kesusasteraan dengan elemen sosial.
Teori sastera Marxisme yang dikenali pada hari ini banyaknya berbuah dari hasil usaha ahli falsafah Perancis, Louis Althusser dan ahli kritik Pierre Macherey. Pengaruh penting dalam teori kesusasteraan Marxisme tertumpu kepada konsep ideologi sebagaimana yang ditanggapi oleh Louis Althusser menerusi ideanya tentang `ideological state apparatus`.
Dasar pemikirannya bersifat umum. Kesusasteraan akan dapat difahami dengan betul dan tepat hanya dalam ruang lingkup pemahaman terhadap realiti sosial. Realiti adalah satu konsep yang luas. Marx menganggapkan, mengkaji untuk memahami kesusasteraan, tidak akan sempurna jika ianya dipisahkan dari realiti masyarakat. Realiti mempunyai latar yang jelas dan berstruktur.Struktur ini pula mempunyai bentuk yang khusus. Bentuk ini wujud dalam sejarah yang disifatkan oleh Marx dan Engels sebagai kesan daripada perjuangan kelas sosial dengan jenis pengeluasan ekonominya. Realiti di dalam teks adalah cerminan realiti dalam masyarakat. Struktur masyarakat bersifat dialektikal. Masyarakat yang dinamik dan salin bertentangan. Perjuangan kelas sosial yang bersifat antagonis.Untuk memahami maka, teks kesusasteraan harus dikaji dengan memberi pemerhatian yang tinggi terhadap aspek dialektikal itu.
Sosio ekonomi sebagai penentu mutlak. Sesebuah masyarakat ditentukan secara mutlak oleh unsur sosio ekonomi. Sosio ekonomi dapat dirujuk kepada perhubungan dan perkaitan pelebagai jenis pengeluaran ekonomi. Asas sosio ekonomi yang menentukan karya. Karya kesusasteraan pula adalah gambaran (cerminan) tentang apa yang ada dalam sosio ekonomi.
Masyarakat dilihat sebagai berstruktur. Asas sosio ekonomi yang membentuk struktur. Struktur yang paling tinggi ialah struktur agung. Struktur agung yang mempengaruhi perubahan sejarah dan masyarakat. Kesusasteraan diletakkan dalam struktur agung. Struktur agung inilah yang mencerminkan asas kaitan dengan kesusasteraan.

Konsep ideologi

Marx dan Engels telah menggunakan istilah ideology dalam tahun 1840 menerusi karyanya yang berjudul `The German Ideology’.Istilah ini pada asalnya dicetuskan oleh seorang ahli falsafah Rasionalis Perancis Destutt de Tracy (1790-an) yang merujuk kepada `Science of Ideas` sebagai menentang pemikiran metafizik.
Kritikan ideologi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kajian kesusasteraan sejak pengaruh Kritikan Baharu menjadi lemah. Marx memahami idelogi sebagai sesuatu yang berlawanan dengan jenis pengetahuan yang bersifat objektif. Marx menempatkan kesusasteraan dalam struktur agung idelogi yang setaraf dengan agama, falsafah, politik dan sistem perundangan. Kritikan berasaskan idelogi telah dimajukan oleh Louis Althusser’s tetapi tidak sependapat dengan Marx.

Memahami kesusasteraan dari pandangan Marxis

Untuk memudahkan kefahaman terhadap kesusasteraan maka dibina lima model pendekatannya iaitu Model pencerminan, Model Penerbitan, Model Genetik, Model Pengetahuan Negatif dan model Berpusatkan Bahasa.

Model Pencerminan

Juga dikenali sebagai Model peniruan. Marx menganggap kesusasteraan/karya sastera sebagai cerminan realiti dalam masyarakat (demikian sebaliknya).Pemikiran ini berakar umbi dari idea Plato dan Aristotle tentang `peniruan`. George Lukacs memantapkan model ini dengan beberapa perbezaanya dengan idea Marx.
Cerminan tidak bermakna kesusasteraan sebagai mencerminkan realiti. Tetapi realiti yang dimaksudkannya ialah realiti yang mempunyai bentuk. Realiti ini tergambar daripada keseluruhan dialetik.Untuk menjadikan realiti ini tercermin dalam kesusasteraan, maka ianya harus melalui proses kreatif dan pengarang memainkan peranannya untuk menghasilkan bentuk karya yang mencerminkan bentuk dunia sebenar. Bentuk inilah yang membezakan karya yang realis dan karya yang kreatif.

Model Penerbitan

Model produksi sastera. Ia dikemukakan oleh Piere Macherey (ahli Marxis Perancis). Menghubungkan karya dengan realiti, tetapi tidak sama dengan konsep pencerminan Lukacs. Menekankan kepada perhubungan di antara pengarang dengan karya dan ideologi dengan realisme.Karya beliau yang penting dalam menjelaskan model ini ialah A Theory of Literary Production.
Kesusasteraan sebagai tenaga pengeluar yang produktif.Apa-apa yang dimasukkan ke dalam teks biasanya akan ditukar menjadi sesuatu yang lain Ideologi sebagai pementasan tentang dunia nyata.Teks dilihat sebagai tidak pernah sempurna. Oleh itu, ada kekosongan dan ketakseimbangan dalam teks. Pembacalah yang bertanggungjawab melengkapkannya.

Model Genetik

Model ini dikemukakan oleh Lucien Goldmann. Goldman menganggapkan kesusasteraan terhasil kerana ada sebab akibat, asal usulnya dan penentu-penentuan tertentu. Karya beliau yang berjudul The Hidden God (1955) yang melihat salin kaitan yang wujud dalam kelompok sosial. Dan dalam kelompok itu terdapat manusia istimewa yang mempunyai hak-hak tertentu. Karya kesusasteraan adalah merupakan satu pandangan dunia kelompok tertentu. Pengarang sebenarnya merupakan wakil kelompok kelas sosial tertentu yang menulis karya bagi pihak kelas sosialnya itu. Oleh itu, teks kesusasteraan yang dihasilkan menjadi bersama sosialnya, bukan milik pengarang secara peribadi.

Model Pengetahuan Negatif

Model ini dikemukakan oleh Theodor W.Adorno. Kritikan terhadap model Pencerminan Lukacs. Seni dan realiti berada pada satu jarak yang tertentu yang membolehkan karya sastera pada satu sudut yang baik untuk mengkritik kebenaran.Realiti adalah keseluruhan dialektikal.Seni adalah pengetahuan negatif tentang dunia sebenar. Seni boleh mempengaruhi dan menidakkan kepalsuan.

Model Berpusatkan bahasa

Model ini dimajukan oleh kumpulan Bakhtin. Masyarakat dan bahasa tiada garis sempadan. Ideologi adalah bahasa dalam bentuk lambang-lambang bahasa. Bahasa sebagai kegiatan sosial. Menolak model pencerminan yang menyatakan karya kesusasteraan sebagai cerminan sosial. Karya sastera adalah cerminan ideologi.

No comments:

Post a Comment