SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Monday, November 16, 2009

TEORI SEMIOTIK

Teori Semiotik bermula pada 1960-an di Eropah, khususnya Perancis. Teori ini percaya bahawa ilmu tanda merupakan satu sains sosial yang penting kerana ia dapat mendatangkan atau menzahirkan makna-makna dan signifikasi tertentu. Pemikiran tentang lambang` ini terus meluas terutama apabila karya pemikir Perancis diterjemahkan.
Teori ini menitikberatkan soal kebahasaan dengan penumpuan kepada sistem perlambangan dan petanda dalam teks. Semiotik mungkin bermula awal, iaitu semenjak zaman Plato lagi. Namun, untuk beberapa tempoh waktu, ia tidak dipentingkan terutamanya dalam era penolakan epistimologi teori ini. Walau bagaimanapun, selepas kurun ke-17, Semiotik muncul semula dengan lebih bertenaga. Beberapa cadangan supaya kajian secara mendalam tentang bahasa yang lebih sistematik perlu diwujudkan telah disuarakan oleh ramai pemikir falsafah seperti Ferdinand de Saussure dan Charles Sander Peirce. Idea Semiotik bertolak daripada idea-idea struktural Fredinand de Saussure seorang ahli linguitik Perancis yang sangat terkenal dengan kajian ilmu kebahasaan.
Ferdinand de Saussure yang mengkaji bahasa percaya bahawa, bahasa terbina dalam struktur yang mengandungi tanda-tanda dan setiap tanda dalam bahasa itu memiliki makna yang tersendiri. De Saussure mengunakan istilah semiologi yang mempercayai bahawa tanda dalam sistem bahasa dapat dikaji secara saintifik. Menurut Saussure, bahasa adalah suatu sistem tanda yang berfungsi melalui sebuah koda operasional oposisi binari (Mana Sikana,2005: 34). Oposisi binari inilah yang menghasilkan makna-makna.
Seorang lagi tokoh penting teori Semiotik ialah Sander Pierce. Tidak sebagaimana De Saussure, Pierce menggunakan istilah semiotik. Beliau dianggap sebagai tokoh pertama yang menggunakan dan mempopularkan istilah semiotik ini yang kemudiannya dikenali dengan nama teori Semiotik oleh pengkaji kemudian. Semiotik menghubungkan tanda-tanda dengan psikologi manusia, manakala semiologi De Saussure memisahkannya.
Istilah Semiotik berasal daripada perkataan Greek daripada akar kata semeion yang membawa maksud sains umum yang mengkaji sistem perlambangan dalam segenap kehidupan manusia. Istilah telah digunakan oleh Charles Sander Peirce untuk merujuk kepada satu cabang autonomous sains. Beliau membezakan tiga jenis lambang iaitu ikonik, indeksikal dan simbolik (Terry Eagleton,1993: 111). Di antara Peirce dan Saussure ada perbezaan yang jelas dalam penekanan terhadap lambang ini. Saussure merujuk lambang secara wewenang kepada penandanya.
Idea semiotik dan semiologi yang dikemukakan oleh Sander Pierce dan De Saussure terus dibahas dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh lain yang turut mendokong idea ini. Antara tokoh-tokoh yang telah menggunakan dan mengembangkan idea semiotik ini ialah Umberto Eco, Roland Barthes, Jonathan Culler, Charles Morris, Micheal Rifatarre, Jurij Lotman dan lain-lain.
Pengasas utama teori Semiotik dalam kesusasteraan ialah Jurij M. Lotman yang menulis kertas kerja dalam buku mengenai teori dan metodologi semiotik (Mana Sikana,1990: 18). Lotman memberi perhatian kepada semantik sastera dengan melakukannya atas dasar dan tanggapan bahawa setiap tanda harus memiliki makna. Menurut Lotman lagi, karya sastera mempunyai sistemnya yang tersendiri, oleh itu interpertasi harus bersandarkan kepada struktur linguistik dan dihubungkan dengan fenomena budaya dan pemikiran masyarakat. Dengan ini, kita dapat menyatakan Lotman menganggap teks semiotik meliputi teks kesusasteraan dan teks linguistik.

1 comment: