SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Monday, December 14, 2009

APA ITU KRITIKAN SASTERA?

Catatan awal perkembangan

Sejarah kritikan sastera telah bermula sekitar tahun 300 sebelum Masehi sejajar dengan perkembangan tradisi penciptaan karya seni sastera dalam zaman Yunani. Kritikan menjadi asas yang mengkonsepikan tindak balas khalayak secara kritis terhadap fenomena-fenomena dan gejala-gejala sastera yang terdapat dalam karya atau kesannya ke atas pihak yang lain. Jelasnya, kritikan sastera tidak muncul dengan seadanya, tetapi sangat bertalian dengan sikap kritis dan analitis manusia itu sendiri yang cenderung untuk melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap sesuatu.
Tradisi kritikan yang bermula sejak era Yunani itu kemudiannya menjadi tradisi dalam sastera Eropah, apabila teori-teori era klasik dihidupkan dan digunakan semula dalam nafas baharu. Teori-teori ini kemudiannya menjadi tiruan dan model pembinaan teori dan tradisi kritikan sastera di seluruh dunia hingga ke hari ini.
Sepanjang perkembangannya yang bermula sejak zaman Yunani hingga ke hari ini, teori dan kritikan sastera telah menempuh pelbagai perubahan, penyimpangan dan pembaharuan. Prinsip dan dasar yang membina teori terdedah kepada kritikan dan pandangan-pandangan baharu yang menampilkan sifat teori dan kritikan yang dinamik dan fleksibal dengan pandangan-pandangan baharu.


Definisi kritikan

Kritikan berasal daripada kata dasar kritik, dan kata kritik berasal dari kata krinein dalam bahasa Yunani yang membawa maksud menghakimi, membanding dan menimbang. Kata krinein menjadi pangkal atau asal kata kreterion yang bererti dasar, pertimbangan, penghakiman. Oleh yang demikian, orang yang melakukan pertimbangan dan penghakiman terhadap sesuatu perkara di zaman Yunani disebut sebagai krites. Istilah krites ini kemudiannya menjadi asas bagi menerangkan kegiatan atau sifat orang yang memberi penghakiman terhadap karya seni sastera.
Dalam sastera Inggeris, perkataan `critic` digunakan bagi menerangkan sifat orang yang melakukan kritikan atau pun kegiatan kritik itu sendiri. Pada tahun 1677, John Dryden mempopularkan istilah criticism. Istilah ini menjadi lebih mantap dan dilazimi dalam perbincangan-perbincangan terhadap karya sastera, terutama setelah John Dennis menulis buku berjudul The Grounds of Criticism in Poetry (Atas Semi,1989:8). Daripada perkataan criticism inilah pelbagai tafsiran tentang kritikan sastera diberikan oleh para sarjana dan pemikir.
Terdapat banyak definisi yang diberikan oleh para pemikir dan sarjana sastera. Matthew Arnold memberi definisi kritikan sebagai satu usaha yang bukan hendak mencari untung tetapi mempelajari dan menyebarkan sesuatu fikiran dan sesuatu yang telah diketahui sebagai yang terbaik dalam dunia (Hashim Awang,1997:6). Mana Sikana,(1983:3) pula menyebutkan, kritikan adalah satu disiplin ilmu yang sistematik, yang membicarakan soal penghayatan, penganalisisan dan penilaian sesebuah karya kreatif.
Pengertian kritikan boleh juga dirujuk kepada Encyclopaedia Britannica (1966:780). Dalam ensiklopedia ini, kritikan diberi makna perbincangan kesenian-kesenian yang beralasan dan bersistem untuk menghurai atau menilai teknik dan hasilnya. Hashim Awang, seorang pemikir dan sarjana sastera Melayu pula memberi makna kritikan sebagai suatu usaha untuk menilai hasil-hasil ciptaan seseorang sasterawan dengan cara yang beralasan serta bersistem dan bertujuan untuk mengembangkan sesuatu yang difikirkan baik lagi indah (Hashim Awang,1988:5). Dalam Ensiklopedia Indonesia, kritik bermaksud penilaian (penghargaan) terutama mengenai hasil-hasil seni dan ciptaan seni(dlm. Henry Guntur Tarigan,1984:187).
Daripada pengetian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahawa, kritikan bermaksud memberi penilaian terhadap sesuatu hasil seni menerusi proses pengamatan dan perbandingan, menganalisis dan menghayati dengan kaedah-kaedah yang sistematik dan beralasan dengan maksud mengembangkan tanggapan-tanggapan yang terbit darinya.
Proses menghayati teks adalah langkah pertama dan penting untuk mendekati sesuatu karya yang akan dikritik. Penghayatan bermakna pengkritik mendalami isi cerita dengan cara membaca dan memahami segala ungkapan, istilah dan frasa ayat yang mengangkat persoalan penting cerita. Dengan perkakas teoretikal yang dimiliki oleh pengkiritk, maka, teks berkenaan boleh saja dibedah (operate) dan dianalisis mengikut sudut mana dan tujuan kritikan itu dibuat. Perkakas teoretikal itu tentulah terdiri sebuah teori atau pendekatan yang sesuai dengan tujuan kritikan itu tadi. Pemilihan teori dan pendekatan yang sesuai itu tadi sangat penting, agar penilaian dan hasil yang ingin diketengahkan menepati kriteria-krietria yang menjadi dasar teori berkenaan. Proses menganalisis ini seharusnya bersifat sistematik, yakni, tindakan penerimaan, penolakan, penghakiman yang dibuat terhadap sesuatu karya itu adalah berdasarkan kaedah yang khusus dengan penyertaan data-data, bukti, sandaran ilmu, kajian literasi, risensi kepustakaan dan sebagainya. Oleh itu, hasil kritikan mempunyai daya legitimasi yang tinggi dan sangat dapat dipertahankan.
Seperti yang disebutkan tadi bahawa, kritikan juga bermakna krtikiawan melaksanakan proses mengembangkan sesuatu tanggapan yang terbit daripada kritikan itu. Sesuatu teks tidak terhad kritikannya dengan hanya satu teori atau satu pendekatan. Teks biasa terdedah kepada kritikan pelbagai dimensi, mengikut selera dan minat dari dimensi mana teks itu mahu didekati atau dikritik. Kegiatan kritikan yang sihat akan merancakan lagi proses perkembangan sastera. Ambil saja novel Salina karya A.Samad Said. Meskipun karya itu sudah hampir tiga puluh tahun usianya, namun ia terus hidup dan berwacana dalam kesusasteraan Melayu hari ini. Malah secara interteksnya, karya itu telah memunculkan beberapa karya lain seperti, drama Lantai T.Pinkie dan Mencari Salina.

No comments:

Post a Comment