SELAYANG PANDANG

Selamat datang kepada pengunjung peminat dan penggiat kesusasteraan, khususnya yang berminat dalam bidang teori, kritikan dan penulisan puisi ke blog Teori dan Kritikan Sastera. Blog ini menyediakan maklumat akademik berkaitan sejarah dan perkembangan bidang ilmu teori dan kritikan sastera di Barat dan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga sisipan puisi, peribahasa dan pelbagai informasi tentang kegiatan kesusasteraan tanah air. Anda juga boleh kunjungi laman blog puisi saya di http://anjungpuisi.blogspot.com/ Semoga ilmu yang dikongsi dalam blog ini dapat memanfaatkan perkembangan ilmu saudara/i ke arah memahami dan mengenali kebesaran dan keluasan ilmu Allah SWT. - a.halim ali

Tuesday, July 20, 2010

KRITIK TEKS BERASASKAN TEORI SASTERA MELAYU

Kehadiran teori-teori kesusasteraan tempatan telah menjanjikan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang kritikan di negara ini. Teori-teori kesusasteraan bikinan sarjana tempatan kelihatan `berguna` dalam praktis sastera amali, tidak kurang juga yang tinggal kekal sebagai sifat teorinya, yakni tidak teruji sepenuhnya di lapangan. Sudah kedapatan kajian-kajian di peringkat sarjana (sarjana dan kedoktoran) yang menggunakan teori-teori bikinan sarjana Melayu di Malaysia. Jumlah pengkaji yang menggunakan teori-teori ini dalam kajian akademik mencapai angka puluhan dan di peringkat kedoktoran pula, ternyata, teori Persuratan Baru mampu menyelongkari dan mencapai signifikasi teorinya. Ia berjaya di tangan Mohd Zariat Abdul Rani (2004) (Ifoto, kiri)menerusi kajian di peringkat ijazah kedoktorannya manakala Samsina Abdul Rahman (foto, kanan atas) yang mengaplkasikan teori Takmilah dalam kajian puisinya. Demikian juga teori Pengkaedahan Melayu yang diaplikasikan oleh Naffi Mat (2010) dalam kajian di peringkat doktor falsafah juga.

a) Pendekatan Intelektual

Pendekatan kritikan intelektual juga dinamakan pendekatan tauhid berasaskan dasar-dasar teori Persuratan Baru janaan Mohd Affandi Hassan. Secara umum teori ini mendokong empat prinsip persuratan iaitu:-
a. Persuratan yang dokong ilmu, pemikiran dan kebijaksanaan
b. Persuratan yang memakai gaya keintelektualan yang indah
c. Persuratan yang mementingkan watak-watak baik yang mendokong ilmu dan kebijaksanaan
d. Persuratan yang daya kreatif yang tinggi, intelek, beradab dan terkawal.

Empat prinsip ini mendokong idealisme teks sebagai pendokong dan penyampai gagasan intelektualisme. Pengarang atau sasterawan dalam tanggapan Persuratan Baru bukannya pencerita yang semata-mata bercerita atau menyampaikan cerita. Sasterawan adalah manusia yang menyampaikan ilmu dan ilmu itulah yang menjadi keutamaan dalam bersastera.
Persuratan Baru meletakkan intelektual sebagai teras kesusasteraan manakala cerita adalah latar. Dengan kata lain, natijah daripada penghasilan teks kesusasteraan ialah untuk memaknakan kesusasteraan berteraskan asas-asas keintelektualan seperti ilmu yang bermanfaat, kebijaksanaan, daya kreatif yang tinggi, dokongan watak dan perwatakan yang baik serta menggagaskan pemikiran.
Kritikan berasaskan teori ini meletakkan teks kesusasteraan sebagai pengungkap intelektual yang disahkan oleh ilmu yang benar. Kerana itu, pengkritik perlu kepada ilmu bantu khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kedudukan ilmu di sisi tauhid dan falsafah estetik yang benar.
Pendekatan ini terjalur dalam dua konsep dengan satu teras, iaitu konsep ilmu dan konsep cerita. Kedua-dua konsep ini melahirkan empat prinsip yang disebutkan tadi. Konsep ilmu dan cerita yang melahirkan empat konsep itu sebenarnya `ditambat` pada teras agama iaitu tauhid.
Dengan kefahaman ini bermakna pengkritik berusaha bukan sahaja memperkaitkan teks kesusasteraan dengan tuntutan tauhid, tetapi juga meletakkan teks sebagai produk persuratan Melayu yang tinggi nilai keinteletualismenya dalam semua aspek kehidupan manusia.
Kaedah kritikan lebih berbentuk holistik, yakni pengkritik harus membincangkan teks berasaskan semua dasar teori berteraskan semangat dan roh intelektualisme. Tujuan akhir daripada pendekatan kritikan ini ialah supaya ternampak dan terkesan pada pandangan mata kasar dan mata hati peranan teks kesusasteraan sebagai pewacana ilmu yang membawa manusia dan kesusasteraan itu sendiri kepada kenal hakikat hakikat insan, hakikat ilmu dan amal serta hakikat sastera itu sendiri.
Matlamat akhir pendekatan ini ialah untuk menunjukkan kemanfaatan dan kebergunaan sesuatu teks kesusasteraan itu dalam mendidik kemanusiaan dan keinsanan manusia berlandaskan keilmuan dan ketauhidan. Pendekatan intelektual sangat sesuai bagi pengkritik yang berhasrat untuk membuktikan kemanfaatan kesusasteraan di sisi agama dan hubungannya dengan kehidupan manusia di dunia. Dari sudut yang lain, pendekatan ini juga boleh digunakan untuk membongkar `kemungkaran` atau anasir-anasir yang bertentangan dengan dasar ilmu dan konsep cerita yang berteraskan ketauhidan.
Kajian yang dilakukan oleh Mohd Zariat Rani (2004) menggunakan pendekatan ini terhadap novel-novel sasterawan Melayu di negara ini, berjaya membuktikan kewujudan perkara-perkara yang `mungkar`, anti intelektual dan `rendah` akhlak dalam novel-novel tersebut. Aplikasi teori ini dalam kritikan dapat ditelusuri dengan lebih terperinci dalam buku Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan (2008) yang mengumpulkan tulisan kritikan oleh Mohd Affandi Hassan, Ungku Maimunah Tahir (foto, kanan bawah) dan Mohd Zariat Abdul Rani.

No comments:

Post a Comment